Temel emniyet şartlarını sağlamak ve yasal gerekleri yerine getirmek olarak iki ana hat üzerinde yapmanız gerekenler vardır:
1-Temel Emniyet gereklerinin sağlanması:
Yetkin bir asansör bakım firmasıyla bakım anlaşması yaparak, asansörünüzün her ay bakımını yaptırmalısınız. Bu çerçevede, bakım firmasının vereceği rapor doğrultusunda asansörünüzün eksiklerinin giderilmesini sağlamalısınız.
2-Yasal gereklerin yerine getirilmesi:
a-Asansör tescil belgesi olmalıdır. Bu belge elinizde yoksa, varlığını asansörünüzü yapan firmadan veya ilçe belediyesinden araştırabilirsiniz.
b-Yetkili bir bakım firmasıyla bakım anlaşması yapmanız gerekir. Anlaşma yazılı olmalı, böylece varlığı ispat edilebilmelidir.
c-Her yıl asansörünüzün yıllık kontrolünü yaptırmalısınız. Bu kontrolü, bağlı olduğunuz Belediye ile sözleşmesi olan A tipi muayene kuruluşu yapabilir.

Asansör tescil belgesi,
Yetkili bir firmayla yapılmış bakım sözleşmesi,
Doldurulmuş ve imzalanmış aylık bakım formaları, faturaları
Asansör Bakım Defteri,

Evet, her ikisi de yapılmalıdır.
Bakım, asansörünüzün ilk tasarlandığı biçimde, tüm fonksiyonlarının ve güvenlik gereklerinin devamlılığını sağlayan işlemlerdir. Bakım, bina sahipleri tarafından seçilen yetkili bir firma tarafından her ay yapılır. Kontrol ise, Asansörün, güvenli ve işletme yönünden uygun şekilde çalıştığının tespiti için, yılda en az bir kere bina sorumlusu tarafından Belediyenin sözleşmeli A tipi muayene kuruluşuna yaptırılacak işlemdir.
Her iki işlemin masrafları bina sahipleri tarafından karşılanır.
Bakım, asansörün özelliklerini korumaya, kontrol ise bunların layıkıyla yapılıp yapılmadığının kamu otoritesi tarafından denetlenmesidir. Her ikisinin de esas amacı sizin can güvenliğinizi korumaktır.

06.04.2019 tarihli ve 30737 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiş olan ‘ Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği ‘ bu işlemlerin yasal zemindir.

Evet. Yürürlükteki Asansör Bakım-işletme yönetmeliğine göre, asansörlere yetkili firma tarafından bakım yapılması zorunludur. Yönetmelikte belirlenen şekilde en az ayda bir defa yapılmalıdır

Evet, asansörün aylık bakımını yaptırmak yasal zorunluluktur ve Bina Yöneticisinin sorumluluğudur.

Hayır, böyle bir zorunluluk yoktur. Ancak, ilk 3 yılda asansörü yapan firmaya bakım yaptırılmazsa, asansör garanti kapsamı dışında kalır. Garanti hakkınızı korumak ve 3 yılın devamında daha az sorun çıkması açısından bakım hizmetini asansörü yapandan almanız tavsiye edilir.

Asansör bakım hizmeti alınacak firmanın TSE Hizmet Yeterlilik Belgesine sahip olması gerekir. Ayrıca Ticaret sicilinden firmanın yasal bir firma olup olmadığı kontrol edilebilir.

Evet her binada, görevlilerden ya da bina sakinlerinden seçilen en az iki kişi acil durumlarda asansörden kurtarma çalışması yapabilmelidir. Bakımı yapan firma, bina sorumlusunun belirleyeceği en az iki kişiye acil durumlarda kurtarma çalışması konusunda eğitim vermek zorundadır. Verilen bu eğitim bir tutanakla kayıt altına alınacaktır.

Evet, yıllık kontrollerin yaptırılması bina yöneticisi sorumluluğundadır. Bu sorumluluk 04/05/2018 tarihli ve 30411 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği’nde belirtilmiştir.

Hayır. Sadece arıza giderme hizmeti alan bir asansöre bakım yapılmıyor demektir. Arıza yapana kadar teknik adam eli değmeyen asansörler, emniyetle kullanılamaz. Öte yandan, aylık bakımı yapan firma, olan arızaları da giderecektir.

Evet. Kullanılan her asansörün her yıl ilgili Belediyenin protokol yaptığı muayene kuruluşu vasıtasıyla kontrol (fenni muayene) edilmesi zorunludur.

Yıllık kontrolleri, binanın bağlı olduğu belediyenin protokol yaptığı A tipi muayene kuruluşu yapar.

Uygunsuz bulunan ve kırmızı etiket iliştirilen asansörlerin kesinlikle kullanılmaması gerekir.

Kırmızı etiket iliştirilmiş olan veya bakım firmasının kullanılmasında sakınca gördüğü asansörlerin kullanılması sakıncalıdır.

Bina Yöneticileri öncelikle ilgili İl/İlçe Belediyesinden anlaşma yaptığı Muayene Kuruluşunu öğrenmelidir. Muayene kuruluşundan periyodik kontrol için talepte bulunup, randevu almaları gerekmektedir.

Muayene kuruluşu gelmeden önce Bakımcı firma ile görüşüp, randevu tarihine göre Bakımcı firmanın ilgili personelinin muayeneye nezaret etmesini sağlar. Muayene sonrasında asansörün kontrol formuna firma ilgili personeli ile birlikte muayenenin gerçekleştirildiğine ve asansörün muayene edildiğine dair imza atarak tebligatlarını teslim almalıdırlar.
Muayene sonucuna göre etiket kabin içinde görülebilir bir yere iliştirilmelidir.

Bina Yöneticisi Asansör kontrolü sonrasında tebligata göre belirtilen süre içerisinde muayeneye ilişkin raporlarını teslim almalı ve raporun bir suretini asansörün bakım hizmetini aldığı firmaya iletmelidir.
Rapordaki tespit edilen eksiklik durumuna ve risk seviyesine (Kırmızı, Sarı, Mavi, Yeşil) göre asansörün kapatılması (Kırmızı), eksikliklerin ivedilikle giderilmesi (Sarı) veya eksikliklerin bir sonraki kontrole kadar giderilmesi durumlarına göre hareket etmelidir. Eksikliklerin giderilmesi sonrasında Muayene kuruluşu tekrar davet edilerek eksiklik kontrolü yaptırılmalıdır.
Mavi ya da Yeşil etiket, yani uygun sonucu alanlar, bir işlem yapmadan asansörünü kullanmaya devam edebilir.

Asansörlerin muayene edilmesi için çalışır olması yeterlidir. İlgili Belediye sınırları içerisinde yer alan tüm asansörler kontrol edilmelidir. Asansöre ait uygunluk raporunda konu belirtilir. Asansörün yıllık periyodik kontrolü iskan ruhsatının alınmış olup olmamasına bağlı değildir.

Tüm kontrollerden bir bedel alınır. Bunu fenni muayene kuruluşu alır. Belediyeler ile Muayene Kuruluşu arasında yapılan sözleşme ile konu belirlenmektedir. Bazı Belediyeler muayene ücretlerine ilaveten ek ücret talep etmektedir. Genellikle ilk takip kontrollerinde ücret alınmamakta, 2. Takip kontrolünde (3. Kontrolde) ilave ücret talep edilmektedir.

Yönetici tanımı Kat Mülkiyeti Kanunu Madde 34’te yapılmıştır. Maddeye göre: Kat malikleri, ana gayrimenkulün yönetimini kendi aralarından veya dışardan seçecekleri bir kimseye veya üç kişilik bir kurula verebilirler; bu kimseye (Yönetici).... denir.

Kat Mülkiyeti Kanunu ile getirilmiş olunan Yönetici tanımı, Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği’nde Bina sorumlusu olarak yapılmıştır. Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği’nin 4/f maddesine göre Bina Sorumlusu; Asansörün güvenli bir şekilde kullanımını sağlamak amacıyla düzenli olarak bakımını, periyodik kontrolünü ve onarımını yaptırmaktan sorumlu olan, binada/yapıda kat maliklerinin kendi aralarında seçeceği veya dışarıdan yetki vereceği kişiyi veya kat malikini veya maliklerini veya kamu binalarında/yapılarında sorumlu yetkiliyi veya ticari/hizmet amaçlı yapılarda sorumlu yetkiliyi ifade eder.

Yöneticinin görevleri Kat Mülkiyeti Kanunu 35. madde ve devamı maddelerde düzenlenmiştir. Sorumlulukları ise aynı kanunun 38. maddesinde belirlenmiştir. Asansör İşletme ve Bakım Yönetmeliği de yöneticilere asansöre dair sorumluluklar yüklemektedir.

Asansör kazası neticesinde bir kimsenin bedeni bir zarara uğraması veya ölümü durumunda bina yöneticisinin tazminat ve ceza sorumlulukları gündeme gelecektir. Tazminat sorumluluğu ise maddi tazminat ve manevi tazminat olmak üzere iki türlü olacaktır. Ceza hukuku açısından ise bina yöneticisi Türk Ceza Kanunu 89. Maddede düzenlenen taksirle yaralama veya Türk Ceza Kanunu 85. Maddede düzenlenen taksirle adam öldürme suçundan dolayı sanık sıfatıyla yargılanacaktır. Taksirle yaralama suçundan dolayı sanık bina yöneticisi 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanır. Vücutta sabit iz kalması, kemik kırılması gibi bir ağırlaştırıcı sebebin bulunması durumunda ise ceza 1 kat arttırılarak verilir. Birden fazla kişinin yaralanması durumunda ise 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanır. Taksirle adam öldürme suçundan dolayı ise bina yöneticisi 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanır. Birden fazla kişinin ölümü halinde ise 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanır.

Yöneticiler olay yerinin ilk tespitlerini yapmalı, bu bağlamda olay yerinin fotoğrafları, video görüntüleri çekilmeli, asansör ile ilgili olarak yapılmış olan bakımlara ve arızalara ilişkin tüm belgeleri toplamalı, varsa kamera görüntülerini almalı, olaya tanık olanlar varsa bunların kimler olduğunu belirlemeye çalışmalı böylece meydana gelen kaza ile ilgili olarak yetkili birimler olaya müdahale edene kadar delillerin tespiti ve korunmasını sağlamaya çalışmalıdır.

Şikayetlerinizi, Bağlı bulunulan belediyeye, sanayi il müdürlüğüne bildirebilirsiniz. Şüpheli durumlar için bilgi almak üzere bize başvurabilirsiniz.


klogo

web tasarım izmir