asansör - asansör imalatı - asansör kabinleri - izmir - asansör fırması, asansör firmaları, yürüyen merdiven, yürüme bandı, yük asansörleri, şahıs asansörleri

Asansör Firması arrow AB Teknik Mevzuatı
AB Teknik Mevzuatı PDF Yazdr E-posta

AT (Avrupa Topluluğu) Direktiflerinin genel içeriği aşağıdaki gibidir.

Kapsam  Kapsam, söz konusu direktifin kapsamına giren ürün gruplarını veya direktifle önüne geçilmek istenen tehlikelerin kapsamını tanımlar.

Ürünlerin piyasaya arzı ve hizmete sokulması  Üye devletler, yalnızca doğru şekilde kurulup, bakımı yapılıp ve tasarlanan amaca uygun olarak kullanıldığında kişilerin emniyet ve sağlığı ile direktifin kapsamına giren kamu yararını ilgilendiren öteki konularda tehlike yaratmayan ürünlerin piyasaya arzı ve hizmete sokulmasını temin için gerekli her türlü tedbiri almakla yükümlüdür. Bu üye devletlerde bir pazar gözetimi yükümlülüğünü gerekli kılmaktadır.

Temel Gerekler  Temel gerekler direktifin eklerinde belirtilir ve direktifin amacına ulaşabilmesi için gerekli olan her şeyi kapsar. Sadece bu temel gereklerle uyumlu olan ürünler piyasaya sürülebilir ve hizmete sokulabilir.

Serbest dolaşım  Üye Devletler, CE işareti taşıyan ürünlerin uygulanan CE direktiflerinin bütün hükümleri ile uyumlu olduklarını kabul etmek zorundadırlar. Bu nedenle, Üye Devletler, CE işareti ile ilgili hükümler yanlış uygulanmadıkça, kendi sınırları içinde CE işareti taşıyan ürünlerin piyasaya sürülmesini veya hizmete sokulmasını yasaklayamaz, kısıtlayamaz veya engelleyemezler.

Uygunluk varsayımı  Referans numaraları AT Resmi Gazetesinde yayımlanan harmonize standartları uyumlaştıran ulusal standartlarla uyumlu olan ürünlerin bu standartlara eşdeğer temel gereklerle uyumlu oldukları kabul edilir.

Korunma önlemleri  Üye Devletler, amaca uygun olarak kullanıldıklarında, kişilerin sağlık ve güvenliğini veya direktifin kapsamına giren öteki kamu yararına ilişkin hususları tehlikeye atma ihtimali ortaya çıktığında, CE işareti taşıyan ürünlerin piyasaya arzının yasaklanması veya kısıtlanması veya piyasadan toplatılması ile ilgili bütün önlemleri almakla yükümlüdürler.

Uygunluk Değerlendirmesi  Bir ürünün Topluluk piyasasına sürülmesinden önce, üretici CE işareti iliştirmek maksadıyla, ürününü ilgili direktifte belirtilen uygunluk değerlendirme prosedürlerine tabi tutmak zorundadır.

Onaylanmış kuruluşlar  Üçüncü taraf uygunluk değerlendirmesi, Üye devletlerin ilgili direktifte belirtilen gerekleri karşılayan ve kendi sınırları içinde yerleşik bulunan kuruluşlar arasından atadığı onaylanmış kuruluşlar tarafından gerçekleştirilir.

CE işareti  İlgili CE direktifinin bütün hükümleri ile uyumlu olan ürünler CE işareti taşımak zorundadırlar. Bu yüzden, CE işareti özellikle, ürünün ilgili direktifin gereklerine uygun olduğunu ve ilgili direktifte öngörülen uygunluk değerlendirme prosedürlerinden geçtiğini gösterir.

Uygulamada koordinasyonun sağlanması  Üye Devletlerden birisi veya Komisyon, bir uyumlaştırılmış standardın direktifin temel gereklerini karşılamadığını düşündüklerinde, konu 98/34/EC sayılı direktif tarafından oluşturulmuş olan Teknik Standartlar ve Düzenlemeler Komitesinin gündemine getirilir. Komisyon Komitenin görüşünü de göz önünde bulundurarak üye devletleri, standardın AT Resmi Gazetesinde yayımlanan listeden çıkartılıp çıkartılmayacağı konusunda bilgilendirir.

Uyum ve geçiş dönemi ile ilgili hükümler 

Üye devletlerin direktif hükümlerini ulusal mevzuatlarına mal etmeleri gerekmektedir. Alınan önlemleri de Komisyona bildirmekle yükümlüdürler. Üye Devletler, söz konusu direktifin uygulandığı tarihte kendi ülkesinde yürürlükte olan mevzuatla uyumlu olan ürünlerin piyasaya sürülmesine söz konusu direktifin belirleyeceği bir tarihe kadar izin vermekle yükümlüdür.

 

 

Üye Devletlerin asansörlerle ilgili kanunlarının yakınlaştırılmasına dair
29 Haziran 1995 tarihli, 95/16/EC sayılı

AVRUPA PARLAMENTOSU VE KONSEY DİREKTİFİ
OJ No L213 s.1, 1995/09/07

AVRUPA PARLAMENTOSU VE AVRUPA BİRLİİ KONSEYİ,
Avrupa Topluluğunu kuran Anlaşmayı ve özellikle onun Madde 100a’sını dikkate alarak,

Komisyon’un  teklifini dikkate alarak,

Ekonomik ve Sosyal Komite’nin görüşünü dikkate alarak,

Uzlaştırma Komitesi tarafından 17 Mayıs 1995’de onaylanan ortak metnin ışığında, Anlaşmanın Madde 189b’de getirilen usule uygun davranarak,

Üye Devletlerin kendi topraklarında halklarının sağlığı ve emniyeti için sorumlu olması; 

Avrupa Konseyi tarafından Haziran 1985’de onaylanan, iç pazarın tamamlanmasına dair Beyaz Kitap’ın 65 ve 68. paragraflarının, kanunların yakınlaştırılmasına yönelik yeni bir yaklaşım getirmesi; 

Elektrikli, hidrolik veya yağ elektrikli (oil-electrically) asansörlere ilişkin Üye Devletlerin kanunlarının yakınlaştırılmasına dair 17 Eylül 1984 tarihli 84/529/EEC sayılı Konsey Direktifinin her tipteki asansör hareketinin serbestliğini sağlamaması, 84/529/EEC Direktifinin kapsamına almadığı asansör tiplerine yönelik çeşitli ulusal sistemlerin bağlayıcı hükümleri arasındaki uyumsuzlukların, Topluluk içindeki ticarete engel oluşturması; bu yüzden asansörlerle ilgili ulusal kuralların uyumlaştırılması gerekmesi; 

Makinalarla ilgili Üye Devletlerin kanunlarının yakınlaştırılmasına dair 89/392/EEC Direktifini tadil eden 20 Haziran 1991 tarihli 91/368/EEC sayılı Konsey Direktifi tarafından iptal edilen kaldırma ve mekanik taşıma aletlerine yönelik ortak hükümlerle ilgili Üye Devletlerin kanunlarının uyumlaştırılmasına dair 17 Eylül 1984 tarihli 84/528/EEC sayılı Konsey Direktifinin, 84/529/EEC Direktifi ve kendinden kuvvet alan sanayi kamyonları (self-propelled industrial trucks) ile ilgili Üye Devletlerin kanunlarının yakınlaştırılmasına dair 22 Aralık 1986 tarihli, 86/663/EEC sayılı Konsey Direktifi için bir çerçeve Direktif olarak iş görmesi;

Komisyonun 8 Haziran 1995 tarihinde, mevcut asansörlerin emniyetinin iyileştirilmesiyle ilgili Üye Devletlere yapılan 95/216/EEC sayılı tavsiyeyi benimsemesi;

Uygunluk değerlendirme işlemlerinin çeşitli safhalarına yönelik modüllerle ilgili 22 Temmuz 1993 tarihli 93/465/EEC sayılı Konsey Kararının hükümleri ve teknik uyum direktiflerinde kullanılması amaçlanan, CE uygunluk işaretinin iliştirilmesi ve kullanımına yönelik kurallar arasından seçilen uygun uygunluk değerlendirme işlemleri, bununla uygunluk gösterdiği taktirde, bu Direktifin temel gerekleri istenen düzeyde emniyeti garanti etmesi;

(1) OJ No C 62, 11.3.1992, s.4 ve OJ No C 180, 2.7.1993, s.11.
(2)
OJ No C 287, 4.11.1992, s.2.
(3)
Avrupa Parlamentosunun 29 Ekim 1992 tarihli Görüþü (OJ No C 305, 23.11.1992, s.114),
     Konseyin 16 Haziran 1994 tarihli ortak tutumu (OJ No C 232, 20.8.1994, s.1) ve
     Avrupa Parlamentosunun 28 Eylül 1994 tarihli Kararý (OJ No C 305, 31.10.1994, s.48).
(4)
90/486/EEC sayýlý Direktif (OJ No L 270, 2,10,1990,s.21) ile tadil edilen Direktif, OJ No L 300,
19.11.1984, s.86.

(5)
OJ No L 198, 22.7.1991, s.16.
(6)
88/665/EEC sayýlý Direktif (OJ No L 382, 31,12,1988,s.42) ile tadil edilen Direktif, OJ No L 300, 19.11.1984, s.72.
(7)
OJ No L 384, 31.12.1986, s.12.
(8)
OJ No L 134, 20.6.1995, s.37.
(9)
OJ No L 220, 30.8.1993, s.23.

Piyasaya sürülebilmelerini sağlamak için CE işaretinin, bu Direktifin temel sağlık ve emniyet gereklerini karşılayan asansörlere veya asansörlerin belli emniyet aksamına görünecek şekilde takılması gereği;

Bu Direktifin sadece genel temel sağlık ve emniyet gereklerini tanımlaması; imalatçıların bu temel koşullara uygunluğu kanıtlamalarına yardımcı olmak ve ayrıca temel gereklere uygunluğun doğrulanmasını sağlamak için asansörlerin dizaynından ve montajından doğan risklerin önlenmesiyle ilgili standartların Avrupa düzeyinde uyumlaştırılmasının arzu edilmesi; bu tip standartların özel hukuk kuruluşlarınca Avrupa düzeyinde oluşturulması ve bunların bağlayıcı olmama statülerini korumaları gereği; bu amaçla, Avrupa Standardizasyon Komitesinin (CEN) ve Avrupa Elektroteknik Standardizasyon Komitesinin (Cenelec), 13 Kasım 1984 tarihinde Komisyon ile CEN ve Cenelec arasında imzalanan genel işbirliği ilkelerine uygun olarak, uyumlaştırılmış standartları benimseme hususunda yetkili kuruluşlar olarak kabul edilmesi; bu Direktif çerçevesinde uyumlaştırılmış bir standartın, teknik standartlar ve regülasyonlar(1) alanında bilgi sağlamaya yönelik bir yöntem getiren 28 Mart 1983 tarihli 83/189/EEC Konsey Direktifine ve yukarıda belirtilen genel ilkelere uygun olarak Komisyonun emriyle CEN ve/veya Cenelec tarafından benimsenen teknik bir spesifikasyon olması;

Monte edenlerin, bu Direktifin uygulanma tarihinden önce üretilen asansörleri piyasaya sürebilmesi için geçiş düzenlemelerine yönelik  hazırlık yapılabilmesi;

Bu Direktifin, asansörlerin oluşturduğu ve kullanıcılar ya da asansörün içindekiler tarafından kullanıldığında oluşan tüm riskleri kapsayacak şekilde mlanması; bu yüzden bu Direktifin, inşaat malzemeleriyle(2) ilgili Üye Devletlerin kanunlarının, regülasyonlarının ve idari hükümlerinin yakınlaştırılmasına dair 21 Aralık 1988 tarihli 89/106/EEC sayılı Konsey Direktifinin Madde 2 (3)’ü çerçevesinde bir Direktif olarak değerlendirilmesi;

AT anlaşmasının Madde 189b’sinin getirdiği usule uygun olarak benimsenen kanunları uygulayan önlemlerle ilgili, Avrupa Parlamentosu, Konsey ve Komisyon arasında geçici bir anlaşmanın 20 Aralık 1984 tarihinde yapılması ile ilgili olarak 

BU DİREKTİFİ BENİMSEMİŞTİR: 

BÖLÜM I
Kapsam, piyasaya sürme ve serbest dolaşım
 

Madde 1 

1. Bu Direktif, sürekli olarak binalarda ve inşaatlarda çalışan asansörlere uygulanır. Ayrıca Ek IV’de listelenen asansörlerde kullanılacak emniyet parçalarına da uygulanır. 

2. Bu Direktifin amaçlarına uygun olarak, “asansör”, belirli seviyelerde hizmet veren, esnek olmayan ve yatay düzleme 15°den fazla bir açı oluşturan raylar boyunca hareket eden bir kabine sahip ve; 

- kişilerin,

- kişilerin ve malların,

- ve sadece malların, eğer kabin müsaitse, yani bir kişi kabine zorlanmadan girebiliyorsa, ve kabinin  içinde veya kabindeki kişinin rahatça ulaşabileceği bir yerde kumanda cihazı bulunuyorsa, taşınmasının amaçlandığı bir cihazdır. 

(1) 94/10/EEC sayýlý Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi (OJ No L 100, 19,4,1994,s.30) ile tadil edilen Direktif,
     OJ No L 109, 26.4.1983, s.8.
(2)
 OJ No L 40, 11.2.1989, s.12.

Esnek olmayan raylar üzerinde hareket etmese bile sabit bir hat üzerinde gidip gelen asansörler bu Direktif kapsamındadır. (örneğin makas asansörleri-scissor lifts) 

3. Direktif: 

-kamu ya da özel insan taşımacılığına yönelik asma kablolu demiryollarını da kapsayan kablolu havai  hatlara,

-askeri veya güvenlik amaçlı özel tasarlanmış ve inşa edilmiş asansörlere,

-madenocağı  vinçlerine,

-sahne asansörlerine,

- ulaşım amaçlı asansörlere,

-makinaya bağlı ve sadece işyerine giriş amaçlı asansörlere,

-dişli rayda çalışan trenlere,

-insan veya insan ve eşya taşıma amaçlı asansörlere yönelik inşaat alanında kullanılan yük asansörlerine, uygulanmaz. 

4. Bu Direktifin amaçlarına uygun olarak:

 -”asansör monte eden”, asansörün dizaynından, imalatından, montajından ve piyasaya sürülmesinden sorumlu olan ve CE işaretini iliştiren ve AT uygunluk beyanını düzenleyen özel veya tüzel kişi anlamına gelir,

-”asansörü piyasaya sürmek”, monte eden firmanın asansörü kullanıcıya ilk hazır hale getirişinde olur,

-”emniyet aksamı”, Ek IV’de listelenen aksamlar anlamındadır.

-”emniyet aksamı imalatçısı”, emniyet aksamının dizaynından ve imalatından sorumlu olan ve CE işaretini iliştiren ve AT uygunluk beyanını düzenleyen özel veya tüzel kişi anlamına gelir,

-”model asansör”, objektif parametreler tarafından tanımlanan model asansörlere uyan ve benzer emniyet aksamlarını kullanan asansörler için karşılanacak emniyet gereklerini gösteren temsili bir asansör anlamındadır.

Model asansör ve model asansörden çıkarılan asansör parçalarını oluşturan asansörler arasındaki izin verilen tüm varyasyonlar, teknik dosyada açıkça belirtilmelidir (maximum ve minimum değerlerle).

Hesaplar ve/veya dizayn planları bazında temel emniyet gereklerini karşılamak için bir ekipman dizisinin benzerliğini göstermeye izin verilmiştir.

5. Asansörlere yönelik olarak, bu Direktifte atıfta bulunulan risklerin tamamı ya da bir bölümü belirli Direktiflerin kapsamına giriyorsa, bu Direktif bu tip asansörlere ve risklere o belirli Direktiflerin yürürlüğe giriş tarihinden itibaren uygulanmaz veya uygulanması durdurulur.

Madde 2

1. Üye Ülkeler: 

-amacına uygun olarak montajı, bakımı yapıldığında ve kullanıldığında insanların sağlık veya emniyetini, yerine göre malların emniyetini tehlikeye atmayacak, bu Direktif kapsamına giren asansörlerin piyasaya sürülebilmesini veya hizmete sokulabilmesini,

-amacına uygun olarak montajı, bakımı yapıldığında ve kullanıldığında insanların sağlık veya emniyetini veya yerine göre malların emniyetini tehlikeye atmayan asansörlere monte edilen bu Direktif kapsamındaki emniyet aksamının piyasaya sürülebilmesini ve hizmete sokulabilmesini sağlamak için gerekli tüm önlemleri alacaktır.

2. Üye Devletler, binadaki ya da imalattaki işlerden sorumlu kişi ile asansörü monte eden kişinin bir yandan birbirlerine gerekli bilgiyi vermelerini diğer yandan ise asansörün iyi çalışmasını ve emniyetli kullanımını sağlamak için gerekli tüm önlemleri alacaktır.

3.Üye Devletler, asansör boşluğunun asansörün çalışması ve emniyeti için gerekenin dışında bir boru tertibatı, tel sistemi ya da donatım içermemesini sağlayacak gerekli tüm önlemleri alacaktır.

4. Paragraf 1, 2 ve 3 hükümleri saklı kalmak kaydıyla, bu Direktif hükümleri, asansörlerin Direktifte belirlenmemiş bir şekilde değiştirilmesi anlamına gelmemesi şartıyla, Üye Devletlerin sözkonusu asansörler hizmete girdiğinde veya kullanıldığında kişilerin korunmasını sağlamak için gerekli gördükleri bu tip gerekleri Anlaşmaya uygun olarak koyma haklarını etkilemez.

5. Ticaret Fuarlarında, sergilerde veya gösterilerde, görünür bir işaretin, asansörlerin  ya da emniyet aksamlarının yürürlükte olan Topluluk hükümlerine uygun olmadığını ve asansörü monte eden firma, emniyet aksamlarının imalatçısı ya da imalatçının Toplulukta yerleşik bulunan yetkili temsilcisi tarafından uygun hale getirilene kadar satışa çıkarılamayacağını açıkça göstermesi durumu haricinde, Üye Devletler, yürürlükteki Topluluk hükümlerine uymayan asansörlerin veya emniyet aksamlarının sergilenmesini engelleyemez. Gösteri sırasında, kişilerin korunması için yeterli emniyet önlemleri alınacaktır.

Madde 3

Bu Direktif kapsamındaki asansörler, Ek I’de getirilen temel sağlık ve emniyet gereklerini karşılamalıdır.

Bu Direktif kapsamındaki emniyet aksamı Ek I’de getirilen temel sağlık ve emniyet gereklerini karşılamalı veya monte edildikleri asansörün adı geçen temel gerekleri karşılamasını sağlamalıdır.

Madde 4

1. Üye Devletler, bu Direktife uygun asansörlerin ve/veya emniyet aksamının kendi ülkelerinde piyasaya sürülmesini veya hizmete sokulmasını yasaklayamaz, sınırlayamaz veya engelleyemez.

2. Üye Devletler, imalatçının veya onun Toplulukta yerleşik bulunan yetkili temsilcisinin beyanına dayanarak, bu Direktif kapsamındaki asansörlere takılması düşünülen aksamların piyasaya sürülmesini yasaklayamaz, sınırlayamaz veya engelleyemez.

Madde 5

1. Üye Devletler Ek II’de adı geçen AT uygunluk beyanını ile birlikte CE işaretini taşıyan asansörlerin ve emniyet gereklerinin , Bölüm II’de getirilen uygunluk değerlendirme işlemleri de dahil olmak üzere, bu Direktif hükümlerinin tümüne uyduğunu kabul eder.

Uyumlaştırılmış standart olmaması durumunda Üye Devletler, Ek I’deki temel sağlık ve emniyet gereklerinin doğru uygulanması için önemli ya da ilgili gördükleri mevcut ulusal teknik standartları ve spesifikasyonları ilgili tarafların dikkatine sunmak için gerekli gördüğü önlemleri alır.

2. Ulusal mevzuata aynen geçirilen referansı Avrupa Toplulukları Resmi Gazetesinde yayınlanmış olan bir uyumlaştırılmış standart, bir veya daha fazla temel sağlık ve emniyet gereğini kapsadığında:

- o standarda uygun imal edilen asansörlerin ilgili temel gereklere uygun olduğu varsayılır, ya da

- o standarda uygun imal edilen emniyet aksamının doğru olarak monte edildikleri asansörlerin ilgili temel gereklere uymasını sağlamak için uygun olduğu varsayılır.

Üye Devletler, ulusal mevzuata geçirilen uyumlaştırılmış standartların referanslarını yayınlar.

3. Üye Devletler, uyumlaştırılmış standartların hazırlanma ve izlenme işleminin üzerinde ulusal düzeyde sanayinin her iki tarafının da bir etkisi olabilmesi için uygun önlemler alınmasını sağlar.

Madde 6

1. Bir Üye Devlet veya Komisyon Madde 5(2)’de atıfta bulunulan uyumlaştırılmış standartların Madde 3’de atıfta bulunulan temel gerekleri tamamen karşılamadığını düşünürse, ilgili Üye Devlet, konuyu nedenlerini de belirterek, 83/189/EEC Direktifi çerçevesinde kurulan Komiteye getirir. Komite gecikmeden bir görüş sunar.

Komite’nin görüşünün alınması üzerine, Komisyon, Üye Devleti, Madde 5 (2)’de sözedilen yayınlanmış bilgiden bu standartları çıkarmanın gerekip gerekmediği hususunda bilgilendirir.

2. Komisyon, paragraf 3’te belirtilen prosedüre uygun olarak bu Direktifin yeknesak bir şekilde pratik uygulanmasını sağlama görüşüyle her tür uygun önlemi benimseyebilir.

3. Komisyona, bir Komisyon temsilcisinin başkanlık ettiği ve Üye Devlet temsilcilerinden oluşan bir Daimi Komite yardım eder.

Daimi Komite kendi usul kurallarını oluşturur.

Komisyon temsilcisi, Daimi Komiteye alınacak önlemlerin bir taslağını sunar. Komite taslakla ilgili görüşünü, konunun aciliyetine göre başkanın belirleyeceği, gerekirse oylama ile belirlenen, bir zaman zarfında sunar.

Görüş tutanağa kaydedilir, ayrıca her Üye Devletin kendi durumunu tutanağa kaydettirmeyi talep etme hakkı vardır.

Komisyon, Daimi Komitenin sunduğu görüşü, en ciddi biçimde dikkate alır. Komisyon, Komiteyi görüşünün ne şekilde dikkate alındığından haberdar eder.

4. Daimi Komite, ayrıca bu Direktifin uygulanışıyla ilgili olan ve başkan tarafından ya kendi inisiyatifiyle ya da bir Üye Devletin talebiyle ortaya atılan bir sorunu inceler.

Madde 7

1. Bir Üye Devlet, CE işareti taşıyan ve amacına uygun olarak kullanılan bir asansörün veya emniyet aksamının kişilerin ve uygun olduğunda malların emniyetini tehlikeye atabileceğini doğrularsa, onu piyasadan çekecek, piyasaya sürülmesini engelleyecek veya serbest dolaşımını kısıtlayacak tüm önlemleri alır.

Üye Devlet, bu tip bir önlemi, kararının gerekçesiyle birlikte, özellikle de bu uymama durumunun

a) Madde 3’de sözedilen temel gerekleri karşılayamama,

b) Madde 5 (2)’de sözedilen standartların yanlış uygulanması

c) Madde 5 (2)’de sözedilen standartlardaki eksiklik yüzünden olup olmadığını Komisyona derhal bildirir.

2. Komisyon, mümkün olduğu kadar çabuk, ilgili taraflara danışır. Bundan sonra, eğer Komisyon:

- önlemlerin haklılığı kabul edilirse, girişimde bulunan Üye Devlete ve diğer Üye Devletlere durumu derhal bildirir; paragraf 1’de bahsedilen karar standartlardaki eksikliğe dayandırılıyorsa, Komisyon ilgili taraflara danıştıktan sonra, konuyu Madde 6 (1)’de sözedilen Komiteye getirir, eğer kararı alan Üye Devlet kararında ısrarlı ise Komisyon Madde 6 (1)’de bahsedilen işlemi uygular,

- önlemlerin haklılığı kabul edilmezse, girişimde bulunan Üye Devleti, asansörü monte eden firmayı, emniyet aksamlarının imalatçısını ya da onun Toplulukta yerleşik bulunan yetkili temsilcisini derhal haberdar eder.

3. Uygun olmayan bir asansör ya da emniyet aksamı CE işareti taşıyorsa, yetkili Üye Devlet işareti takana karşı uygun işlemi yapar ve Komisyon ile diğer Üye Devletleri bundan haberdar eder.

4. Komisyon, Üye Devletlerin işlemin gelişmelerinden ve sonuçlarından haberdar edilmelerini sağlar.

BÖLÜM II
Uygunluk Değerlendirme Prosedürü

Madde 8

1. Ek IV’de listelenen emniyet aksamlarının piyasaya sürülmesinden önce, emniyet aksamı üreticisinin veya onun Toplulukta yerleşik bulunan yetkili temsilcisinin:

a) i) ya emniyet aksamı modelini, Ek V’e göre AT tip-incelemesine ve Ek XI’e göre yetkilendirilmiş bir kuruluş tarafından yapılacak imalat denetimine sunması;

     ii) ya emniyet aksamı modelini Ek V’e göre AT tip-incelemesine ve imalat denetimine yönelik Ek VIII’e göre bir kalite güvence sistemini işletmesi;

      iii) ya da Ek IX’a göre tüm kalite güvence sistemini işletmesi;

b) Kullanılan Ek’te (duruma göre Ek VIII, IX veya XI) verilen spesifikasyonları dikkate alarak, her emniyet aksamına CE işaretini iliştirilmesi ve Ek II’de listelenen bilgiyi içeren uygunluk beyanı düzenlemesi;

c) uygunluk beyanının bir kopyasını emniyet aksamının son üretim tarihinden itibaren 10 yıl süreyle saklaması,  gerekmektedir.

2) Piyasaya sürülmeden önce, bir asansör aşağıdaki işlemlerden birinden geçmesi gerekmektedir:

i) eğer Ek V’de bahsedilen AT tip-incelemesi yapılan bir asansöre göre dizayn edilmişse,

- Ek VI’da sözedilen son muayeneyi, veya

- Ek XII’de sözedilen kalite güvence sistemini, veya

- Ek XIV’de sözedilen kalite güvence sistemini uygulayarak kurulur, monte edilir, test edilir.

Bir taraftan dizayn ve kurma safhalarına yönelik işlemler diğer taraftan monte ve test safhaları aynı asansör üzerinde yapılabilir.

ii) veya eğer Ek V’de sözedilen AT tip-incelemesi yapılmış bir model asansöre göre tasarlanmış ise,  

- Ek VI’da sözedilen son muayeneyi veya

- Ek XII’de sözedilen kalite güvence sistemini veya

- Ek XIV’de sözedilen kalite güvence sistemini uygulayarak kurulur, monte ve test edilir.

iii) veya  uyumlaştırılmış standartlara tam olarak uygun  tasarlanmamış ise dizaynın bir incelemesinin eşlik ettiği  Ek XIII’e uygun bir kalite güvence sistemi uygulanan bir asansöre göre tasarlanmışsa,

- Ek VI’da sözedilen son muayene; veya

- Ek XII’ye uygun olarak kalite güvence sistemi, veya

- Ek XIV’e uygun olarak kalite güvence sistemi uygulanarak monte edilir, kurulur ve test edilir.

iv) veya Ek X’da sözedilen bir onaylanmış kuruluş tarafından birim doğrulama işlemi yapılır.

v) veya Ek XIII’e göre kalite güvence sistemine tabi olur, eğer bu, uyumlaştırılmış standartlara tamamen uygun değilse, dizayn incelenir.

Yukarda bahsedilen (i), (ii) ve (iii) durumlarında dizayndan sorumlu kişinin kurmadan, monteden ve testten sorumlu kişiye mutlak emniyetle çalışabilmesi için gereken tüm belge ve bilgiyi sağlaması gerekir.

3. Paragraf 2’de sözedilen tüm durumlarda:

-monte eden kullanılan Ek’te (duruma göre Ek VI, X, XII, XIII ve XIV) verilen spesifikasyonları dikkate alarak asansöre CE işaretini iliştirir ve Ek II’de listelenen bilgiyi içeren bir uygunluk beyanı düzenler,

-monte eden, asansörün piyasaya sürülme tarihinden itibaren 10 yıl süreyle uygunluk beyanının bir kopyasını muhafaza eder,

- Komisyon, Üye Devletler ve diğer onaylanmış kuruluşlar, talep üzerine monte edenden uygunluk beyanının bir kopyasını, son muayenenin içerdiği testlerin raporlarını temin eder.

4. (a) Asansörlerin veya emniyet aksamının diğer konularla ilgili ve CE işareti iliştirilmesini sağlayan diğer Direktiflere konu olması durumunda, CE işareti iliştirilmesi asansörün ve emniyet aksamının bu Direktiflere de uygun olduğunu gösterir.

b) Bununla birlikte bu Direktiflerden birinin veya daha fazlasının imalatçıya geçiş dönemi boyunca hangi düzenlemeyi uygulayacağını seçme izni vermesi durumunda, CE işareti, sadece asansörü monte eden firma veya emniyet aksamı imalatçısı tarafından uygulanacak Direktiflere uygunluğu gösterir. Bu durumda uygulanan Direktiflerin maddeleri Avrupa Toplulukları Resmi Gazetesinde yayınlandığı şekliyle Direktiflerce talep edilen ve asansör veya emniyet aksamına eşlik eden belge, bildiri veya talimatnamelerde yer almalıdır.

5. Asansörü monte edenin, veya emniyet aksamı imalatçısının veya onun Toplulkta yerleşik bulunan yetkili temsilcisinin önceki paragrafların yükümlülüklerine uymaması durumunda, bu yükümlülükler asansörü veya emniyet aksamını Topluluk pazarına süren kişiye geçer. Aynı yükümlülükler, asansörü ya da emniyet aksamını kendi kullanımı için imal eden kişiye de uygulanır.

Madde 9

1. Üye Devletler, Komisyonu ve diğer Üye Devletleri, Madde 8’de sözedilen işlemleri yapması için görevlendirdikleri kuruluşlardan, bu kuruluşların yerine getirdikleri belirli görevlerden, inceleme işlemlerinden, bunlara Komisyon tarafından önceden verilen kimlik numaralarından haberdar ederler.

Komisyon, onaylanmış kuruluşların bir listesini, kimlik numaralarını ve yetkilendirildikleri görevleri Avrupa Toplulukları Resmi Gazetesinde bilgi için yayınlar. Komisyon bu listenin güncelliğini sağlar.

2. Üye Devletler, onaylanmış kuruluşları değerlendirmede Ek VII ile getirilen kriteri uygular. İlgili uyumlaştırılmış standartlarla getirilen değerlendirme kriterini karşılayan kuruluşların Ek VII ile getirilen kriteri yerine getirdiği varsayılır.

3. Bir  kuruluşu yetkilendiren bir Üye Devlet, eğer bu  kuruluşun Ek VII ile getirilen kriteri artık karşılamadığını farkederse, verdiği yetkiyi geri alır. Komisyonu ve diğer Üye Devletleri derhal haberdar eder.

BÖLÜM III
CE İşaretlemesi

Madde 10

1. CE işareti CE harflerinden oluşur. Ek III kullanılacak modeli belirtir.

2. CE işareti, Ek I’in 5. Bölümüne uygun olarak her asansör kabinine açıkça ve görülebilir şekilde, Ek IV’de listelenen emniyet aksamının herbirine, eğer mümkün değilse emniyet aksamına ayrılmayacak biçimde iliştirilen bir etiketin üzerine takılır.

3. Üçüncü tarafları CE işaretinin anlamı ve şekli açısından yanıltacak işaretlerin asansörlere veya emniyet aksamlarına takılması yasaktır. CE işaretinin görünebilirliğini ve okunabilirliğini azaltmaması şartıyla diğer herhangi bir işaret asansörlere veya emniyet aksamlarına iliştirilebilir.

4. Madde 7 hükmü saklı kalmak kaydıyla:

a) bir Üye Devletin, CE işaretinin düzensiz bir şekilde iliştirildiğini düşünmesi durumunda, asansörü monte eden, emniyet aksamının imalatçısı veya onun Toplulukta yerleşik bulunan yetkili temsilcisi üretimin CE işaretiyle ilgili hükümlere uygun olmasını sağlamakla ve Üye Devletin koşullarında yapılan ihlali sona erdirmekle yükümlüdür;

b) eğer uygun olmama durumu devam ediyorsa, Üye Devlet sözkonusu emniyet aksamının piyasaya sürülmesini kısıtlayıcı veya yasaklayıcı, ya da Madde 7 (4) ile getirilen işlemlere uygun olarak asansörün piyasadan çekilmesini ve kullanımının yasaklanmasını ve bundan diğer Üye Devletlerin haberdar edilmesini sağlayıcı tüm önlemleri almalıdır.

BÖLÜM IV
Nihai Hükümler

Madde 11

Bu Direktife uygun olarak:

-bir asansörün piyasaya sürülmesini ve/veya hizmete girmesini ve/veya kullanımını,

-bir emniyet aksamının piyasaya sürülmesini ve/veya hizmete girmesini

kısıtlayan bir karar, dayandığı temelleri de belirtmelidir. Bu tip bir karar, ilgili Üye Devlet’de yürürlükte olan kanunlar çerçevesinde başvurabileceği kanuni yollar ve bu tip kanuni yolların konu olduğu zaman limitinin de bildirileceği ilgili tarafa mümkün olduğunca çabuk bildirilecektir.

Madde 12

Komisyon, bu Direktifin uygulanmasıyla ilgili tüm kararlara ilişkin bilgi edinmek için gerekli adımları atar.

Madde 13

84/528/EEC ve 84/529/EEC Direktifleri, bu vesileyle 1 Temmuz 1999 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılacaktır.

Madde 14

Asansörün montajıyla ilgili hususlar hakkında bu Direktif, 89/106/EEC Direktifinin Madde 2 (3)’ü anlamında bir Direktiftir.

Madde 15

1. Üye Devletler, 1 Ocak 1997’den önce bu Direktife uyması zorunlu olan kanunları, regülasyonları ve idari hükümleri benimseyip, yayınlayacaktır. Üye Devletler bu durumdan Komisyonu derhal haberdar ederler.

Üye Devletler bu önlemleri benimsediğinde, önlemler bu Direktife yapılan bir referansı kapsarlar veya resmi yayınlanışı sırasında bu tip referanslar bu önlemlere eşlik ederler. Bu referansları yapma metodları, Üye Devletler tarafından belirlenir.

Üye Devletler bu önlemleri 1 Temmuz 1997’den itibaren yürürlüğe koyar.

2. Üye Devletler 30 Haziran 1999’a kadar, bu Direktifin benimsenme tarihinde kendi ülkelerinde yürürlükte olan hükümlere uyan

- asansörlerin piyasaya sürülmesine ve hizmete girmesine,

- emniyet aksamlarının piyasaya sürülmesine ve hizmete girmesine izin verirler.

3. Üye Devletler, bu Direktifin kapsamındaki alanlarda benimseyeceği ulusal kanun hükümlerinin metinlerini Komisyona bildirir.

Madde 16

30 Haziran 2002’den geç olmamak kaydıyla, Komisyon Madde 6 (3)’de sözedilen Komiteye danışarak ve üye Devletlerin verdiği raporlara dayanarak, bu Direktifin getirdiği prosedürlerin çalışmasını  yeniden inceler ve gerekirse, uygun tadillere yönelik teklifler sunar.

Madde 17

Bu Direktif Üye Devletlere yöneliktir.

Brüksel’de, 29 Haziran 1995’de gerçekleştirilmiştir.

Avrupa Parlamentosu adına                                                                            Konsey adına
            Başkan                                                                                                  Başkan 
         K.HAENSCH                                                                                            M.BARNIER


EK I 

ASANSÖR VE EMNİYET AKSAMININ TASARIMI VE KURULMASI İLE İLGİLİ TEMEL SALIK VE EMNİYET GEREKLERİ 

ÖN SÖZ

1. Temel sağlık ve emniyet gerekleri altındaki zorunluluklar, ancak asansörü kuran veya emniyet aksamı üreten tarafından planlanan şekilde kullanıldığı takdirde asansör veya emniyet aksamın sözkonusu tehlikeye maruz kalacağı durumlarda uygulanır.

2. Direktifte kapsanan temel sağlık ve emniyet gerekleri zorunludur. Ancak, hali hazırda, bunların ortaya koyduğu hedefler ulaşılamayabilinir. Bu gibi durumlarda, mümkün olduğu kadar geniş ölçüde, asansör veya  emniyet aksamı bu hedeflere yakın bir şekilde tasarlanmalı ve inşa edilmelidir. 

3. Emniyet aksam üreticisi ve asansörü monte eden kendi ürünlerine uygulanan bütün herşeyi belirlemek amacıyla tehlikeleri değerlendirme zorunluluğu altındadırlar; Bu değerlendirmeyi dikkate alarak bunları dizayn etmeli ve kurmalıdırlar.

4. Bu Direktifte kapsanmayan 89/106/EEC sayılı Direktifte belirtilen temel gerekler 14.Maddeye göre asansörlere yöneliktir.

1.GENEL

1.1. 91/368/EEC, 93/44/EEC ve 93/68/EEC sayılı Direktiflerce tadil edilen 89/392/EEC sayılı Direktifin uygulanması.

Muhtemel bir tehlike varsa ve bu Ek’de kapsanmıyorsa, 89/392/EEC sayılı Direktifin Ek I'indeki temel sağlık ve emniyet gerekleri uygulanır. 89/392/EEC sayılı Direktifin Ek I'inin Bölüm 1.1.2'indeki temel gerekleri her halükarda uygulanır.

1.2. Kabin

Kabin, azami kişi sayısı ve monte eden tarafından tespit edilen asansörün hesaplanan yüküne karşı gelen yer ve mukavemeti sağlayacak şekilde tasarlanmalı ve kurulmalıdır.

Kişilerin taşınması için planlanan asansörler için, ve boyutları elverdiği ölçüde, kabin, kendi yapısal özelliklerinin özürlü insanların ulaşım ve kullanımını engellemeyeceği veya kısıtlamayacağı şekilde ve bunların kullanımını sağlayacak şekilde planlanan değişikliklere izin verecek şekilde tasarlanmalı ve kurulmalıdır.

1.3. Asılma şekilleri ve destek şekilleri 

Kabinin asılma ve/veya destek şekilleri, bunların bağlantıları  ve diğer uç parçaları, kullanım şartlarını, kullanılan malzemeyi ve üretim şartlarını dikkate almak suretiyle, yeterli bir seviyede toplam güvenliği temin etmek ve kabinin düşme riskini asgariye indirmek üzere tasarlanmalı ve kurulmalıdır.

Kabini asmak için halatlar ve zincirler kullanıldığı takdirde, herbirinin ayrı tutturma noktası olan en azından iki bağımsız kablo veya zincir bulunmalıdır. Bu gibi halat ve zincirlerin, sabitlemek veya çevrim oluşturmak için gerekli olmadığı sürece, hiçbir bağlantı veya ek yerlerinin olmaması gerekir.

1.4. Yüklemenin kontrolü (Aşırı hız dahil)

1.4.1. Asansörler, hesaplanan yük aşıldığında normal şekilde çalışmasını önleyecek şekilde tasarlanmalı, kurulmalı ve monte edilmelidir.

1.4.2. Asansörler bir aşırı hız düzenleyicisi ile techiz edilmelidir.

Bu gerekler, hareket sistemlerinin dizaynlarının aşırı hızı önlediği asansörlere uygulanmazlar.

1.4.3. Hızlı asansörler bir hız-izleyici ve hız-sınırlayıcı gereç ile techiz edilmelidir.

1.4.4. Sürtünmeli makaralarla çalışan asansörler, çekme kablolarının makaralar üzerinde dengesini temin edecek şekilde tasarlanmalıdır.

1.5. Makina

1.5.1. Bütün yolcu asansörlerinin kendi asansör makinasının bulunması gerekir. Bu gerekler, denk ağırlıkların başka bir ikinci kabinle dengelendiği asansörler için uygulanmaz.

1.5.2. Asansörü monte eden, asansör makinaları ve asansörün diğer ilgili cihazlarının bulunduğu yerlere, acil durum ve bakım halleri dışında girilememesini temin eder. 

1.6. Kumanda cihazları

1.6.1. Yanında refakatçisi olmayan özürlü insanların kullanımı için planlanan asansörlerin kumanda cihazları buna göre dizayn etmeli ve kurmalıdır.

1.6.2. Kumanda cihazlarının işlevleri açıkça belirtilmelidir.

1.6.3. Bir grup asansör için olan çağırma devreleri ayrılmış veya birbirlerine bağlı olabilirler.

1.6.4. Elektrikli teçhizat aşağıdaki şartları yerine getirecek şekilde monte edilmeli ve bağlanmalıdır:

- Doğrudan asansöre bağlantısı olmayan devreler hakkında hiç bir olası çelişki olamaz.

- Yüklü iken elektrik gücü kapatılabilir.

- Asansörün hareketleri ayrı bir elektrik emniyet devresinde bulunan elektrik emniyet cihazına bağımlıdır.

- Elektrik tesisatındaki bir hata tehlikeli bir duruma sebebiyet vermez.

2. KABİN DIŞINDAKİ KİŞİLERE YÖNELİK TEHLİKELER

2.1. Asansör, kabinin hareket ettiği boşluğa, acil durum ve bakım halleri dışında, ulaşılamamasını temin edecek şekilde dizayn edilmeli ve kurulmalıdır. Bir kişi bu boşluğa girmeden önce asansörün normal kullanımı imkansız hale getirilmelidir.

2.2. Asansör, kabin uç pozisyonlarından birindeyken ezilme (baskı) riskini önleyecek şekilde tasarlanmalı ve kurulmalıdır. Uç pozisyonların ötesine serbest bir boşluk veya bir barınak ile bu hedef sağlanacaktır.

Ancak, belirli durumlarda, özellikle eski binalarda, bu çeşit bir çözümün uygulanmasının mümkün olmadığı durumlarda, Üye Ülkelerin ilk onayı vermesi imkanını sağlamak için bu riski önlemek amacıyla başka uygun yollar önerilebilir.

2.3. Kabinin giriş ve çıkışlarındaki iskeleler, planlamış kullanım şartları için yeterli mekanik dirence sahip iskele kapıları ile donatılmış olmalıdır.

Bir dahili kilit cihazı normal çalışma esnasında aşağıdakileri önlemelidir:

- bütün iskele kapıları kapalı ve kilitli olmadığı takdirde, kasıtlı veya kasıtsız olarak çalıştırılsa dahi, kabinin hareketine başlamasını,

- kabin hala hareket halindeyken ve önceden belirlenmiş iskele bölgesi dışında iken iskele kapısının açılmasını. 

Ancak, hizalama hızının kumanda edilmesi şartıyla belirli bölgelerde bütün iskele hareketlerine kapılar açıkken izin verilebilir.

3. KABİN İÇİNDEKİ KİŞİLERE YÖNELİK TEHLİKELER

3.1. Asansör kabinleri, havalandırma açıklıkları haricinde sabit tavan ve taban dahil olmak üzere tam-boy duvarlarla tamamen kapalı olmalı ve tam-boy kapıları olmalıdır. Bu kapılar, kapıların kapalı olmadığı sürece, Bölüm 2.3’ün üçüncü altparagrafında bahsi geçen iskele hareketleri dışında, kabinin hareket etmemesi ve eğer kapılar açıksa durma konumuna gelmesini temin edecek şekilde tasarlanmalı ve monte edilmelidir.

Kabin ile asansör boşluğu arasına düşme riski olduğu durumlarda, asansör iki seviye arasında durursa veya asansör boşluğu yoksa kabinin kapıları kapalı kalmalı  ve dahili kilidi olmalıdır.

3.2. Elektrik kesintisi veya aksamın kırılması hallerinde, asansör, kabinin serbest düşmesi veya kumanda edilemeyen yukarı doğru hareketi engelleyen cihazlara sahip olmalıdır.

Kabinin serbest düşmesini önleyen cihaz-kabinin askıda kalmasını sağlayanlardan bağımsız  olmalıdır. Cihaz kabini hesaplanan yükü ile ve asansörü monte  eden tarafından öngörülen azami süratindeyken durdurulabilmelidir. Bu cihaz yardımıyla hasıl olan herhangi bir durdurma, yük şartları ne olursa olsun içindekilere zarar verecek bir ters ivmeye sebebiyet vermemelidir.  

3.3. Tamponlar asansör boşluğunun dibi ile kabinin tabanı arasına monte edilmelidir.

Bu durumda, Bölüm 2.2’de bahsi geçen serbest boşluk tamponlar tamamiyle sıkıştırılmış durumdayken ölçülmelidir. Bu gerek, hareket sistemlerinin diazynı sebebiyle Bölüm 2.2’de bahsi geçen serbest boşluk içine kabinin giremediği asansörlerde uygulanmaz. 

3.4. Asansörler, Bölüm 3.2’de bahsi geçen cihaz çalışır durumda değilse, hareket için ayarlanma olasılığını ortadan kaldırır şekilde tasarlanmalı ve kurulmalıdır.  

4. DİER TEHLİKELER 

4.1. İskele kapıları ve kabin kapıları veya her iki kapı beraberce, motorla çalıştırılıyorsa, hareket ederlerken olabilecek ezilme riskini önleyici bir cihazla sabitlenmelidirler.

4.2. İskele kapıları, binayı yangından korumaya katkıda bulundukları takdirde, camlı kısımları olanlar da dahil olmak üzere, bütünlük açısından ve yalıtım (alevi kontrol altında tutması) açısından ve sıcağı iletmesi (ısıl yayılım) açısından ateşe karşı uygun bir şekilde dirençli olmalıdır.  

4.3. Denk ağırlıklar, kabinin üstüne düşme veya kabinle şarpışma risklerini ortadan kaldıracak şekilde monte edilmelidir.  

4.4. Asansörler, kabinin içinde kalmış olan kişilerin kurtarılması ve tahliyesine imkan sağlayacak şekilde donatılmalıdır. 

4.5. Kabin, kurtarma hizmeti ile kalıcı irtibatı sağlayan çift-yollu haberleşme tertibatı ile donatılmalıdır.  

4.6. Asansörler, asansör makinalarının içerisindeki sıcaklık asansörü monte eden tarafından belirlenen azami seviyeyi geçtiği durumda, hareketini tamamlayabilmesini sağlayacak ancak yeni komutları kabul etmeyecek şekilde tasarlanmalı ve kurulmalıdır.  

4.7. Kabinler, uzun süreli durma halinde bile, yolcular için yeterli havalandırmayı temin edecek şekilde tasarlanmalı ve kurulmalıdır.  

4.8. Kabin kullanım halinde veya kapısı açıldığında yeterli şekilde aydınlatılmalıdır; bir acil durum aydınlatması da ayrıca olmalıdır.  

4.9. Bölüm 4.5’te  bahsi geçen haberleşme tertibatı ve Bölüm 4.8’de bahsi geçen acil durum aydınlatması, normal elektrik gücü olmadan da çalışacak şekilde tasarlanmalı ve kurulmalıdır. Bunların çalışması, kurtarma prosedürünün normal işleyişine izin verecek kadar uzun olmalıdır.

4.10. Yangın halinde kullanılabilecek olan asansörün kumanda devreleri, asansörün belirli seviyelerde durmasını önleyecek ve asansörün kurtarma ekipleri tarafından öncelikli kumandasına izin verebilecek şekilde tasarlanmalı ve üretilmelidir.  

5. İŞARETLEME 

5.1.  89/392/EEC  sayılı Direktifin Ek I’indeki Bölüm 1.7.3.’ü uyan herhangi bir makina için gerekli görülen asgari hususlara ek olarak, her kabin taşınabilecek azami yolcu sayısı ile hesap edilen yükün kilogram değerini açıkça gösteren kolayca görülebilen bir plaka taşımalıdır.  

5.2. Eğer asansör, kabin içinde kalmış olan kişilerin dış yardım olmadan çıkmalarına izin verecek şekilde tasarlanmışsa, ilgili talimat kabin içinde açık ve görülebilir olmalıdır.  

6. KULLANMA TALİMATI 

Ek IV’de bahsi geçen emniyet aksamı, asansörü monte edenin kendi Üye Ülkesinin resmi dillerinden birinde veya onun kabul ettiği bir başka Topluluk dilinde çıkarılmış olan ve; 

- montaj

- bağlantı

- ayar, ve

- bakımın etkin ve tehlikesiz olarak yapılmasını mümkün kılan bir el kılavuzu ile beraber olmalıdır. 

6.2. Her bir asansör, asansörün monte edildiği üye ülke tarafından Anlaşmaya uygun olarak belirlenmiş olan, Topluluk resmi dil(ler)inde çıkarılmış bir döküman ile beraber olmalıdır. Bu döküman en az şu bilgileri içermelidir: 

- Normal kullanım için gerekli olan plan ve şemaları içeren ve bakım, muayene, tamir, periyodik kontroller ve Bölüm 4.4’te bahsi geçen kurtarma operasyonları ile ilgili bir el kılavuzu, 

- tamirlerin ve uygun görüldüğünde, periyodik kontrollerin not edildiği bir seyir defteri. 

EK II 

A. Emniyet aksamına yönelik AT uygunluk beyanının içeriği(1)

AT uygunluk beyanı aşağıdaki bilgileri içermelidirler:

- emniyet aksamının üreticisinin isim ve adresi(2) ,

- uygun görüldüğü takdirde, Topluluk içinde yerleşik bulunan yetkili temsilcisinin isim ve  adresi(2),

- emniyet aksamının açıklaması, tip veya seri detayları ve (eğer varsa) seri numarası,

- açıklamadan anlaşılmıyorsa, enmiyet aksamın emniyet işlevi,

- emniyet aksamın üretim tarihi,

- emniyet aksamın uyduğu bütün ilgili hükümler,

- uygun görüldüğü takdirde, kullanılan uyumlaştırılmış standartlar,

- uygun görüldüğü takdirde, Madde 8’in 1.a.i. ve ii’sine uygun olarak AT-tip-incelemesini yapan

  onaylanmış kuruluşun isim, adres ve kimlik numarası,

- uygun görüldüğü takdirde, bu onaylanmış kuruluşun çıkardığı AT tip-inceleme sertifikasına atıf,

- uygun görüldüğü takdirde, Madde 8’in 1.a.ii’sine uygun olarak üretim kontrollerini yapan

  onaylanmış kuruluşun isim, adres ve kimlik numarası,

- uygun görüldüğü takdirde, üretici tarafından uygulanmış olan kalite temin sistemini, Madde

  8.1.a.iii’üne uygun olarak kontrol eden onaylanmış kuruluşun isim adres ve kimlik numarası,

- emniyet aksamın üreticisi adına hareket etmekle yetkilendirilmiş imza sahibinin kimliği veya onun

  Topluluk içinde yerleşik bulunan yetkili temsilcisinin kimliği.

B. Monte edilen asansörlere yönelik AT uygunluk beyanının içeriği(1)

AT uygunluk beyanı aşağıdaki bilgileri içermelidir:

- asansörü monte edenin isim ve adresi(2)

- asansörün tenımı, tip ve seri detayları, seri numarası ve asansörün bağlandığı adres

- asansörün montaj tarihi

- asansörün uyduğu bütün ilgili hükümler

- uygun görüldüğü takdirde, kullanılan uyumlaştırılmış standartlara atıf,

- uygun görüldüğü takdirde Madde 8’in 2.i  ve ii’sine uygun olarak asansörün modelinin

  AT tip-incelemesini yapan onaylanmış kuruluşun isim, adres ve kimlik numarası

- uygun görüldüğü takdirde, AT tip-inceleme sertifikasına atıf,

- uygun görüldüğü takdirde, Madde 8’in 2.iv’üne uygun olarak asansörün doğrulanmasını yapan

  onaylanmış kuruluşun isim, adres ve kimlik numarası,

- uygun görüldüğü takdirde, monte eden tarafından uygulanan kalite temin sisteminin, Madde 8.2.I,

  ii, iii ve v’inin 2. ve 3. bentlerine uygun olarak kontrol eden onaylanmış kuruluşun isim, adres ve

  kimlik numarası,

- asansörü monte eden adına hareket etmekle yetkilendirilmiş imza sahibinin kimliği.

EK III

(1)
Beyan, Ek I Madde 6.1’de bahsi geçen el kýlavuzu ile ayný dilde çýkarýlmalý ve daktilo ile yazýlmýþ ya da basýlmýþ olmalýdýr.
(2)
Bir yetkili temsilci için, mesleki ismi, açýk adresi, ayný zamanda, emniyet aksamýn üreticisinin mesleki ismini ve adresini de belirtir.

(1)
Bu beyan, Ek I Madde 6.2’de bahsi geçen el kýlavuzu ile ayný dilde çýkarýlmalý, ve daktilo ile yazýlmýþ ya da basýlmýþ olmalýdýr.
(2)
Mesleki ismi ve açýk adresi.

CE UYGUNLUK İŞARETİ

CE  uygunluk işareti aşağıdaki şekile sahip olan ‘CE’ başharflerinden oluşur:

Eğer CE işareti küçültülür veya büyültülür ise yukarıdaki çizimde verilen oranlara sadık kalınmalıdır.

CE işaretinin değişik parçaları, gerçekte 5mm’den az olmayacak şekilde aynı boyut küçük-ölçekli aksam için terkedilebilir.

CE işareti, aşağıdakilerle ilgilenen onaylanmış kuruluşun kimlik numarası ile birlikte verilmelidir:

-   Madde 8.1a.ii veya iii’ünde bahsi geçen prosedürler,

- Madde 8.2’de bahsi geçen prosedürler.

EK IV

MADDE 1.1 ve MADDE 8.1’DE BAHSİ GEÇEN EMNİYET AKSAMININ LİSTESİ

1. İskele kapılarının kilitlenmeleri için olan cihazlar,

2. Ek I Bölüm 3.2’de bahsi geçen düşmeleri önlemek ve kabinin düşme veya kontrolsüz yukarı doğru hareketini önlemek için olan cihazlar.

3. Aşırı hız sınırlayıcı cihazlar.

4. (a) Enerji  - toplayan şok emiciler:

                    - hem doğrusal olmayanlar,

                    - hem de geri hareketi azaltanlar

   (b) Enerji-dağıtan şok emiciler.

5. Düşmeleri önleyen cihazlar olarak kullanıldığı durumlarda, hidrolik elektrik devrelerin prizlerine bağlanmış olan emniyet cihazları. 

6. Elektronik aksam içeren emniyet şalterleri şeklindeki elektrikli emniyet cihazları.

EK V

AT TİP İNCELEMESİ (Modül B) 

A. Emniyet aksamının AT tip-incelemesi

1. AT tip-incelemesi, bir onaylanmış kuruluşun bir emniyet aksamın temsili bir örnek numunesinin, takıldığı asansörün Direktifin gereklerini sağlamasına imkan vereceğini doğrulaması ve belgelemesi prosedürüdür. 

2. AT tip-incelemesi için başvurular, emniyet aksamın üreticisi veya onun Topluluk içinde yerleşik yetkili temsilcisi tarafından, kendi seçtiği bir onaylanmış kuruluş kanalı ile yapılmalıdır. 

Başvuru aşağıdakileri kapsamalıdır: 

- emniyet aksamı üreticisinin ismi ve adresi ve, eğer başvuru yetkili temsilci tarafından yapılıyorsa,

  bunun ismi ve adresi, ve emniyet aksamının üretim yeri,

- aynı başvurunun başka herhangi bir onaylanmış kuruluş kanalı ile yapılmadığına dair yazılı beyan

- bir teknik dosya

- emniyet aksamının temsili bir örnek numunesi veya bunun nerede inceleneceğine dair detaylar.

Onaylanmış kuruluş başka numuneler için gerekçeli talepte bulunabilir.

3. Teknik dosya emniyet aksamının uygunluğunun ve doğru şekilde takıldığı asansörün Direktifin hükümlerine uygun olacağını mümkün kılmaya yeterli olduğunu değerlendirmeye imkan vermelidir.

Uygunluk değerlendirmesi amacıyla gerekli olduğundan, teknik dosya aşağıdakileri içermelidir:

- kullanım alanı (özellikle hız, yük ve elektrik için olan olası sınırlar) ve koşulları (özellikle patlayıcı

  çevreler ve parçalara yönelik etkileri) da dahil olmak üzere, emniyet aksamının genel açıklaması

- dizayn ve üretim çizimleri ve şemaları,

- dikkate alınan temel gerek(ler) ve bunu (bunları) sağlamak için kullanılan gereçler (örneğin bir   uyumlaştırılmış standart),

- üretici tarafından gerçekleştirilen veya ihale edilen her türlü test ve hesap sonuçları,

- emniyet aksamına ait olan montaj talimatının bir kopyası

- seri-üretilen emniyet aksamının, incelenen emniyet aksamına uygun olmasını temin etmek için üretim

  aşamasında alınan tedbirler.

4. Onaylanmış kuruluş:

- istenen hedeflerin ne ölçüde karşılandığını değerlendirmek için teknik dosyayı incelemeli,

- teknik dosya bazında, emniyet aksamının yeterliliğini incelemeli,

- emniyet aksamın üreticisi tarafından uygulanan çözümlerin, emniyet aksamının, asansör üzerine   doğru bir şekilde takıldığı zaman, işlevlerini yerine getirmesine izin verecek şekilde Direktifin   gereklerini sağladığını kontrol etmek için gerekli olan uygun kontroller ve testleri yapar veya yaptırır.

5. Eğer emniyet aksamının temsili bir örnek numunesi kendisine uygulanabilen Direktifin hükümlerini sağlıyorsa, onaylanmış kuruluş, başvurana bir AT tip-inceleme sertifikası verir. Sertifika, emniyet aksamının üreticisinin isim ve adresini, kontrollerin sonuçlarını, sertifikanın gerçeliliğinin bütün şartlarını ve onaylanmış tipin tanımlanması için gerekli olan özellikleri içermelidir.

Komisyon, Üye Ülkeler ve diğer onaylanmış kuruluşlar bu sertifikanın bir kopyasını ve, gerekçeli bir taleple, teknik dosyanın bir kopyasını, gereçkleştirilen incelemelerin, hesaplamaların ve testlerin raporlarını alabilirler. Eğer onaylanmış kuruluş üreticiye bir AT tip-inceleme sertifikası vermeyi reddederse, bu reddin detaylı sebeplerini belirtmelidir. Bir temyiz prosedürü için hüküm verilmelidir.

6. Emniyet aksamın üreticisi veya onun Topluluk içinde yerleşik bulunan yetkili temsilcisi, orijinal teknik dosyada  (Bölüm 3’ün ilk bendine bakınız) belirtilmeyen yeni ekleme ve çeşitlendirmeler de dahil olmak üzere, çok küçük olsalar bile, onaylanmış emniyet aksamında yapmış olduğu veya yapmayı planladığı değişiklikleri onaylanmış kuruluşa bildirmelidirler. Onaylanmış kuruluş değişiklikleri incelemeli ve AT tip-inceleme sertifikasının hala geçerli olup olmadığını başvurana bildirmelidir.(1)

7. Her onaylanmış kuruluş Üye Ülkelere aşağıdakiler hakkındaki ilgili bilgileri iletmelidir.

- verilen AT tip-inceleme sertifikaları,

- iptal edilen AT tip-inceleme sertifikalarını.

Her bir onaylanmış kuruluş, diğer onaylanmış kuruluşlara da, iptal etmiş olduğu AT tip-inceleme sertifikaları hakkındaki ilgili bilgileri iletmelidir.

8. AT tip-inceleme sertifikaları ve dosyalar ve AT tip-inceleme prosedürleri ile ilgili yazışmalar onaylanmış kuruluşun bulunduğu Üye Ülkenin resmi dilinde veya kabul edilebilecek bir dilde çıkarılmaldır.

9. Emniyet aksamının üreticisi veya onun yetkili temsilcisi AT tip-inceleme sertifikalarının teknik belgelerinin kopyalarını ve bunların eklerini en son emniyet aksamın üretildiği tarihten itibaren 10 yıl süreyle muhafaza etmelidir.

Hem emniyet aksamının üreticisi ve hem de onun yetkili temsilcisi Topluluk içinde yerleşik değilse, teknik belgeleri hazır bulundurma zorunluluğu, bu emniyet aksamını Topluluk piyasasına arz eden kişiye düşer.

B. Asansörler için AT tip-incelemesi

1. AT tip-incelemesi, bir onaylanmış kuruluşun ekleme veya çeşitlendirme yapılmasına ilişkin hiç bir hüküm bulunmayan bir asansör veya asansör modelinin, Direktifin gereklerini sağladığını doğrulaması ve belgelemesi prosedürüdür.

2. AT tip-incelemesi için başvurular, asansörü monte eden tarafından, kendi seçtiği bir onaylanmış kuruluş kanalı ile yapılmalıdır.

Başvuru aşağıdakileri kapsamalıdır:

- asansörü monte edenin isim ve adresi,

- aynı başvurunun başka herhangi bir onaylanmış kuruluş kanalı ile yapılmadığına dair yazılı bir beyan,

- bir teknik dosya,

- asansör modelinin nerede inceleneceğine dair detaylar. İncelenecek asansör modeli uç parçalara    sahip olmalı ve en azından üç seviyede (üst, orta ve alt) hizmet edebilecek şekilde olmalıdır.

3. Teknik dosya, asansörün Direktifin hükümlerine uygun olduğunun değerlendirmesine ve asansörün dizaynına ve çalışmasının anlaşılmasına imkan vermelidir.

Uygunluk değerlendirmesi amacıyla gerekli olduğundan, teknik dosya aşağıdakileri içermelidir:

- asansörün temsili modelinin genel bir açıklaması. Teknik dosya, incelemede olan asansörün temsili modeline olabilecek bütün eklemeleri açıkça belirtmelidir. (Madde 1.4’e bakınız).

- dizayn ve üretim çizimleri ve şemalarıiçin kullanılan gereçler (örneğin bir uyumlaştırılmış standart),

- asansörün el kılavuzunun bir kopyası

- seri-üretilen asansörlerin, Direktifin hükümlerine uygun olmasını temin etmek için üretim aşamasında alınan tedbirler.

4. Onaylanmış kuruluş:

- istenen hedeflerin ne ölçüde karşılandığını değerlendirmek üzere teknik dosyayı incelemeli,

- teknik dosyaya uygun olarak üretilmiş olduğunun kontrolü amacıyla, asansörün temsili modelini   incelemeli,

- asansörü monte eden tarafından uygulanan çözümlerin Direktifin gereklerini sağladığını ve asansörün bunlara uygun olduğunu kontrol etmek için gerekli olan uygun kontroller ve testleri yapmalı veya yaptırmalıdır.

5. Eğer asansörün modeli kendisine uygulanabilen Direktifin hükümlerini sağlıyorsa, onaylanmış kuruluş, başvurana bir AT tip-inceleme sertifikası verir. Sertifika, asansörü monte edenin isim ve adresini, kontrollerin sonuçlarını, onaylanmış tipin tanımlanması için gerekli olan özellikleri içermelidir.

Komisyon, Üye Ülkeler ve diğer onaylanmış kuruluşlar bu sertifikanın bir kopyasını ve, gerekçeli bir taleple, teknik dosyanın bir kopyasını, gerçekleştirilen incelemelerin, hesaplamaların ve testlerin raporlarını alabilirler.

Eğer onaylanmış kuruluş üreticiye bir AT tip-inceleme sertifikası vermeyi reddederse, bu reddin detaylı sebeplerini belirtmelidir. Bir temyiz prosedürü için hüküm verilmelidir.

6. Asansörü monte eden, orijinal teknik dosyada (Bölüm 3’ün ilk bendine bakınız) belirlenmeyen yeni ekleme ve çeşitlendirmeler de dahil olmak üzere, çok küçük olsalar bile, yapmış olduğu değişiklikleri veya onaylanmış asansör üzerinde yapılan planları onaylanmış kuruluşa bildirecektir. Onaylanmış kuruluş değişiklikleri incelemeli ve AT tip-inceleme sertifikasının hala geçerli olup olmadığını başvurana bildirmelidir (1)

7. Her bir onaylanmış kuruluş, Üye Ülkelere aşağıdakiler hakkındaki ilgili bilgileri iletmelidir:

- çıkarılan AT tip-inceleme sertifikalarını,

- iptal edilen AT tip-inceleme sertifikalarını,

Her bir onaylanmış kuruluş, diğer onaylanmış kuruluşlara da, iptal etmiş olduğu AT tip-inceleme prosedürleri ile ilgili yazışmalar onaylanmış kuruluşun bulunduğu Üye Ülkenin resmi dilinde veya bu Üye devletin kabul ettiği bir dilde çıkarmalıdır.

8. AT tip-inceleme sertifikaları ve dosyalar ve AT tip-inceleme prosedürleri ile ilgili yazışmalar onaylanmış kuruluşun bulunduğu Üye Ülkenin resmi dillerinden birinde veya bu Üye Devletin kabul ettiği bir dilde çıkarılmaldır.

9. Asansörü monte eden, AT tip-inceleme sertifikalarının teknik belgelerinin kopyalarını ve bunların eklerini en son asansörün, temsili modeline uygun olarak üretildiği tarihten itibaren en az 10 yıl süreyle muhafaza etmelidir.

EK VI

SON MUAYENE

1. Son muayene, asansörü monte edenin Bölüm 2’de yer alan yükümlülüklerini yerine getirmesi ve piyasaya sürülen asansörün Direktifin gereklerini karşıladığını beyan etme prosedüründen ibarettir. Monte eden, her asansör kabinine CE işaretini iliştirecek ve AT uygunluk  deklarasyon belgesi düzenleyecektir.

2. Monte eden, piyasaya sürülen asansörün AT Tip-İnceleme sertifikasında tarifi yapılan model asansöre uymasını ve uygulanması gereken tüm sağlık ve güvenlik gereklerini sağlayacak tüm tedbirleri alacaktır.

3. Monte eden, AT uygunluk beyanının bir nüshası ile Bölüm 6’da atıfta bulunulan son muayene belgesini asansörün piyasaya sürüldüğü tarihten itibaren 10 yıl süreyle muhafaza edecektir.

4. Asansörün son muayenesi monte edenin seçtiği onaylanmış kuruluş tarafından yerine getirilecek veya getirtilecektir. Madde 5 de atıfta bulunulan uygulanabilir standartlarda tanımlanan uygun test ve kontroller veya muadili testler, asansörün Direktifin ilgili gereklerini karşılamasını sağlamak amacıyla yerine getirilecektir.

(1) Eðer onaylanmýþ kuruluþ gerekli görürse, ya orijinal AT tip-inceleme sertifikasýna bir ek yayýnlar ya da yeni bir baþvuru yapýlmasýný ister.

Bu kontrol ve testler özellikle : 

(a) Asansörün Ek V.B’e göre onaylanan model asansöre uygun olup olmadığını kontrol etmek amacıyla dökümanların incelenmesini.

(b) Asansörün gerek boşken ve gerekse maksimum yüklü iken çalıştırılarak güvenlik cihazlarının çalışmasının ve montajının doğru yapıldığını sağlamayı (end stops, kilit mekanizması gibi) 

- Asansörün gerek boşken ve gerekse maksimum yüklü iken çalıştırılarak güvenlik cihazlarının işlevini yerine getirip getirmediğinin kontrolünü sağlamayı,

- Nominal yükün 1,25 katına eşit miktardaki yük ile yapılan statik testini kapsar.

Nominal yük Ek 1 Bölüm 5’de atıfta bulunulduğu gibi olacaktır.

Tüm bu testlerden sonra, onaylanmış kuruluş asansörün kullanımı nedeniyle zarar verebilecek herhangi bir değişim ve bozulma olup olmadığını kontrol edecektir.

5. Onaylanmış kuruluşa aşağıda yeralan belgeler ibraz edilmelidir:

-Asansörün tam planı,

-Son muayene için gerekli olan devre ve şemalar, özellikle, kontrol devre şeması,

-Ek I, Bölüm 6.2 de atıfta bulunulan kullanma kılavuzunun bir nüshası.

Onaylanmış kuruluş , ayrıntılı asansör planlarını veya piyasaya sürülen asansörün AT Tip- İnceleme Beyanında tarifi yapılan model asansör ile uygunluğunu doğrulayan kesin bir açıklama talep etmeyebilir.

6. Asansör Direktif hükümlerini karşılıyorsa, onaylanmış kuruluş EK III gereğince CE işaretinin yanına kendi ayırdedici numarasını iliştirecek ve kontrol ve testlerin yapıldığını ifade eden son muayene sertifikasını düzenleyecektir. Onaylanmış kuruluş, bunu EK I Bölüm 6.2 de atıfta bulunulduğu gibi kayıt defterinin ilgili sayfasına işleyecektir.

Onaylanmış kuruluş, son muayene sertifikası düzenlemeyi reddederse red nedenlerini ayrıntıları ile belirtmesi ve kabul işleminin  yaptırılacağı araçları göstermesi gereklidir. Asansörü  monte eden son muayene için tekraren başvurduğunda aynı onaylanmış kuruluşa başvurmalıdır.

7. Son muayene sertifikası , dosya ve kabul prosedürüne ilişkin yazışmalar, onaylanmış kuruluşun bulunduğu Üye Devletin resmi dilinde veya bu Üye Devletin kabul ettiği dillerden birinde düzenlenecektir.

EK VII

ÜYE DEVLETLER TARAFINDAN KURULUŞLARIN BİLDİRİLMESİNDE DİKKATE ALINACAK ASGARİ KRİTERLER

1. Doğrulama işlemlerini yürütmekle sorumlu kuruluş, yöneticisi ve personeli; emniyet aksamı tasarımcısı, tesisatcısı, tedarikçisi veya imalatçısı veya muayene edecekleri asansörün montajcısı veya bu taraflardan herhangibirinin yetkili temsilcisi olamazlar.

Benzer şekilde, Direktifin 8. maddesinde atıfta bulunulan kalite güvence sistemlerinin denetiminden sorumlu kuruluş, yöneticisi ve personeli, emniyet aksamın tasarımcısı, tesisatçısı, tedarikçisi veya  üreticisi veya muayene ettikleri asansörün montajcısı veya bunların yetkili temsilcileri olamazlar. Ayrıca, emniyet aksamlarının dizayn, inşa, pazarlama ve bakımı veya asansörlerin montajı ile doğrudan veya yetkili temsilcisi olarak uğraşamazlar. Ancak bu, emniyet aksamı imalatçıları ve asansör montajcıları ile kuruluş arasındaki enformasyon alışverişine engel teşkil etmez.

2. Kuruluş ve personeli  muayene ve denetim işlemlerini en üst derecede profesyonel bütünlük ve teknik yeterlikte yürütmeli ve muayenenin sonucunu ve kararlarını etkileyici tüm baskı ve özellikle muayene ve denetim sonuçlarından yarar elde edecek olan kişi ve grupların mali teşviklerinden bağımsız olmalıdırlar.

3. Kuruluşda, muayene ve denetim işleri ile ilgili teknik ve idari işlerin düzenli yürütülebilmesini sağlayacak gerekli personel ve teknik donanımın bulunması gereklidir, aynı zamanda belirli doğrulama için gerekli özel teçhizat da bulunacaktır.

4. Muayeneden sorumlu personel,

-İyi seviyede teknik ve mesleki eğitim almış,

-Yaptıkları testler hakkında gerekli bilgiye sahip ve bu tür testlerde yeterince deneyimli,

-Testlerin performansını tevsik etmek için gereken sertifika, evrak ve rapor düzenleme ehliyetine sahip olmalıdır.

5. Personelin tarafsızlığı garanti edilmelidir. Ödüllendirme ise ne yaptıkları testlerin sayısına ne de bu testlerin sonuçlarına göre yapılmamalıdır.

6. Ulusal mevzuat gereği Devlet sorumluluğu olmadıkça, veya Üye Devletin kendisi testlerden doğrudan sorumlu olmadıkça, kuruluş sorumluluk sigortasını üstlenecektir.

7. Kuruluş personeli bu Direktif veya ulusal mevzuatın ilgili hükümleri gereği, görevlerini üstlenecektir yürütürken profesyonel gizlilik ilkesine riayet edecektir. (Üye Devletin rakip idari yetkililerilerinin yürütülen faaliyetler hakkında karşılıklı görüş teatisi hariç)

EK VIII

ÜRÜN KALİTE GÜVENCESİ (Modül E)

1. Ürün kalite güvencesi, Bölüm 2’de yeralan gerekleri karşılayan emniyet aksamı imalatçısının, emniyet aksamının AT Tip-İnceleme Belgesinde tarifi yapılan tiptekine uygun olduğunu ve kendilerine uygulanan Direktif gereklerini karşıladığını temin ve beyan etmesi ve emniyet aksamının asansöre doğru bir şekilde yerleştirildiğinde asansörün bu Direktifin gereklerini karşıladığını temin ve beyan etmesi prosedürüdür.

Emniyet aksamının imalatçısı veya Topluluk içinde yerleşik yetkili temsilcisi her emniyet aksamına CE işaretini iliştirecek ve AT uygunluk belgesi düzenleyecektir. CE işaretin Bölüm 4’de izah edilen gözetim işleminden sorumlu onaylanmış kuruluşun kimlik numarası ile birlikte olacaktır.

2. İmalatçı,  emniyet  aksamının  son  muayenesi  için  onaylanmış  kalite güvence sistemini ve Bölüm 3’de izah edildiği gibi  testleri uygulamalı, ve Bölüm 4’de belirtildiği gibi gözetime tabi olmalıdır.

3. Kalite Güvence Sistemi

3.1. Emniyet aksamı imalatçısı, kalite güvence sisteminin değerlendirilmesi için, kendisinin belirleyeceği emniyet aksamları ile ilgili bir onaylanmış kuruluşa başvuruda bulunur.

Başvuruda :

-İncelenecek emniyet aksamı ile ilgili bütün bilgiler.

-Kalite güvence sistemine ait dokümanlar.

-Onaylanmış emniyet aksamlarının teknik dokümanları ile AT Tip-İnceleme belgelerinin bir nüshası bulunacaktır.

3.2. Kalite güvence sistemi altında her emniyet aksamının incelenmesi ve 5. Maddede  anılan ilgili standartlarda belirlenen uygun testlerin veya mudaili testlerin Direktifin bu konuya ilişkin gereklerine uygunluğunun sağlanması için yapılması gereklidir.

Emniyet aksamı imalatçısı tarafından kabul edilen bütün esaslar, gerekler ve hükümler, yazılı tedbirler, prosedürler ve talimatlar halinde sistematik olarak ve düzenli bir şekilde dökümante edilmelidir. Bu kalite güvence sistem dökümanları; kalite programlarında, planlarında, kılavuzlarında ve kayıtlarında ortak bir anlayış sağlamaldır.

Özellikle,

- Kalite amaçları;

- Emniyet aksamı kalitesiyle ilgili kuruluş yapısı, sorumluluk ve yönetim gücü;

- İmal tarihinden sonra yapılması gereken inceleme ve testler;

- Kalite güvencesinin verimli işlemesinin doğrulamasını yapan  araçlar

- Muayene raporları,  test ve kalibrasyon verileri ile bu işle ilgili personelin nitelikleri gibi kalite   kayıtlarının tariflerini içermelidir.

3.3. Onaylanmış kuruluş, Bölüm 3.2’de anılan gerekleri karşılayıp karşılamadığını tesbit etmek için kalite güvence sistemini, değerlendirmelidir. Kuruluş, ilgili uyumlaştırılmış standardın(1) uygulandığı kalite güvence sistemleri doğrultusunda bu gereklere uygunluğu kabul edecektir. 

Denetleme ekibinde, ilgili asansör teknolojisini değerlendirme konusunda tecrübeli en az bir kişi  bulunmalıdır. Değerlendirme prosedüründe, emniyet aksamı imalatçısının imalathanesine ziyaretlerin de yer alması gereklidir. 

Karar, emniyet aksamının imalatçısına bildirilecektir. Bildirimde inceleme sonuçları ve gerekçeli değerlendirme kararı bulunacaktır.

3.4. Emniyet aksamı imalatçısının kalite güvence sisteminden kaynaklanan yükümlülükleri onaylandığı gibi yerine getirmeyi taahüt etmesi ve bunu uygun ve verimli bir şekilde sürdürmeyi sağlaması gereklidir.

Emniyet aksamları imalatçısı veya Topluluk içinde yerleşik bulunan yetkili temsilcisi, kalite güvence sistemini onaylamış olan onaylanmış kuruluşa kalite güvence sisteminde yapılması düşünülen her güncelleştirme hakkında bilgi verecektir. 

Onaylanmış kuruluşun önerilen değişiklikleri değerlendirmeli ve değiştirilen kalite güvence sisteminin Bölüm 3.2. de anılan gerekleri hala karşılayıp karşılamadığı veya tekrar değerlendirmenin gerekip gerekmediği hakkında karar vermelidir. 

Kuruluş, kararını imalatçıya bildirmelidir. Bildirimde incelemenin sonuçları ile gerekçeli değerlendirme kararı bulunmalıdır. 


(1)
Bu uyumlaþtýrýlmýþ standart EN 29003 olup, emniyet aksamýnýn spesifik özelliklerinin dikkate alýnmasý gereken yere iliþtirilecektir.

4.
Onaylanmış kuruluşun sorumluluğunda gözetim

4.1. Gözetim işleminin amacı emniyet aksamı imalatçısının onaylanmış kalite güvence sisteminin gereği olan yükümlülüğünü harfiyen yerine getirmesinin sağlanmasıdır.

4.2. İmalatçı onaylanmış kuruluşun muayene amacıyla muayene, test etme ve depolama yerlerine girebilmesine izin verecek ve kuruluşa özellikle aşağıda belirtilenler olmak üzere gereken her türlü bilgiyi verecektir:

- Kalite güvence sistemi dokümanları;

- Teknik dokümanlar;

- Muayene raporları, ve test verileri, kalibrasyon verileri ile bu işle ilgili personelin nitelikleri

  hakkındaki raporlar gibi kalite kayıtları.

4.3. Onaylanmış kuruluş emniyet aksamı imalatçısının kalite güvence sistemini muhafaza attiği ve uyguladığından emin olmak amacıyla denetimlerini periyodik olarak sürdürmeli ve emniyet aksamı imalatçısına bir denetim raporu vermelidir.

4.4. İlaveten, onaylanmış kuruluş, emniyet aksamı imalatçısına ani ziyaretlerde bulunabilir. Bu ziyaretler esnasında onaylanmış kuruluş, gerekirse, kalite güvence sisteminin işlevini doğru olarak yerine getirip getirmediğini kontrol etmek amacıyla testler yapar veya yaptırır. Kuruluş emniyet aksamı imalatçısına ziyaret raporunu ve eğer test yapılmışsa test raporunu vermelidir.

5. İmalatçı, imal edilen son emniyet aksamının imal tarihinden itibaren 10 yıl süreyle:

-Bölüm 3.1in ikinci paragrafının üçüncü bendinde anılan dokümanları,

-Bölüm 3.4. de anılan güncelleştirmeleri,

-Bölüm 3.4 ün son paragrafı ile Bölüm 4.3. ve 4.4. atıfta bulunulan onaylanmış kuruluşdan alınan

 karar ve raporları  milli otoritelerin tasarrufunda bulundurmalıdır.

6. Her onaylanmış kuruluş bir diğer onaylanmış kuruluşa, düzenlenen ve iptal edilen kalite güvence sistem onayları konularında ilgili bilgiyi vermelidir.

EK IX

TAM KALİTE GÜVENCESİ (ModülH)

1. Tam kalite güvencesi, Bölüm 2’deki yükümlülükleri karşılayan emniyet aksamı imalatçısının, emniyet aksamının kendisine uygulanan Direktif gereklerini karşıladığını ve emniyet aksamının asansöre doğru bir şekilde yerleştirildiğinde asansörün bu Direktifin gereklerini karşıladığını temin ve beyan etmesi prosedürüdür.

İmalatçı veya Topluluk içinde yerleşik yetkili temsilcisi her emniyet aksamına CE işaretini iliştirecek ve AT uygunluk belgesi düzenleyecektir. CE işaretin Bölüm 4’de izah edilen gözetim işleminden sorumlu onaylanmış kuruluşun kimlik numarası ile birlikte olacaktır.

2. İmalatçı,  emniyet  aksamının  dizayn, imalat ve son  muayenesi  için  onaylanmış  kalite güvence sistemini ve Bölüm 3’de izah edildiği gibi testleri uygulamalı, ve Bölüm 4’de belirtildiği gibi gözetime tabi olmalıdır.

3. Kalite güvence sistemi

3.1. İmalatçının, kalite güvence sisteminin değerlendirilmesi için bir onaylanmış kuruluşa başvuruda bulunması gerekir. 

Başvuruda: 

- Emniyet aksamı ile ilgili bütün bilgiler;

- Kalite güvence sistemine ait dokümanların bulunması gereklidir

3.2. Kalite güvence sistemi, emniyet aksamının kendisine uygulanan Direktif gereklerini karşıladığını ve emniyet aksamının asansöre doğru bir şekilde yerleştirildiğinde asansörün bu Direktifin gereklerini karşıladığını temin etmelidir.

İmalatçı tarafından kabul edilen bütün esaslar, gerekler ve hükümler, yazılı tedbirler, prosedürler ve talimatlar halinde sistematik olarak ve düzenli bir şekilde dökümante edilmelidir. Bu kalite güvence sistem dökümanları; kalite programları, planları, kılavuzları ve kayıtları gibi kalite politikalarında ve prosedürlerinde ortak bir anlayış sağlamaldır.

Belgelerde:

-Kalite amaçları ve emniyet aksamı dizaynı ve kalitesi ile ilgili kuruluş yapısı, sorumluluk ve yönetim  gücü;

-Standartlar dahil olmak üzere uygulanacak teknik dizayn özellikleri ve 5.Maddede anılan standartlar  uygulanmadığında emniyet aksamlarına uygulanan Direktifin temel gereklerini karşılamak üzere  kullanılacak araçlar,

-Emniyet aksamlarının dizaynında kullanılacak olan dizayn kontrol ve dizayn doğrulama teknikleri,  işlemler ve sistematik uygulamalar,

-Kullanılacak olan benzer imalat, kalite kontrol ve kalite güvence teknikleri, işlemler ve sistematik  uygulamalar,

-İmalat öncesi, sırası ve sonrasında yapılacak muayene ve testler ve bunların yapılma sıklığı,

- Muayene raporları, test ve kalibrasyon verileri ile bu işle ilgili personelin nitelikleri gibi kalite kayıtları,

-Gereken dizayn ve ürün kalitesine ulaşılmasını ve kalite güvence sisteminin verimli çalışmasını   gözetleyecek araçlar hakkında yeterli açıklama bulunmalıdır.

3.3. Onaylanmış kuruluş, Bölüm 3.2’de anılan gerekleri karşılayıp karşılamadığını tesbit etmek için kalite güvence sistemini, değerlendirmelidir. Kuruluş, ilgili uyumlaştırılmış standardın(1) uygulandığı kalite güvence sistemleri doğrultusunda bu gereklere uygunluğu kabul edecektir.

Denetleme ekibinde, ilgili asansör teknolojisini değerlendirme konusunda tecrübeli en az bir kişi  bulunmalıdır. Değerlendirme prosedüründe, imalatçının imalathanesine ziyaretlerin de yer alması gereklidir.

Karar, emniyet aksamının imalatçısına bildirilecektir. Bildirimde inceleme sonuçları ve gerekçeli değerlendirme kararı bulunacaktır.

3.4. Emniyet aksamı imalatçısının kalite güvence sisteminden kaynaklanan yükümlülükleri onaylandığı gibi yerine getirmeyi taahüt etmesi ve bunu uygun ve verimli bir şekilde sürdürmeyi sağlaması gereklidir. 

İmalatçı veya Topluluk içinde yerleşik bulunan yetkili temsilcisi, kalite güvence sistemini onaylamış olan onaylanmış kuruluşa kalite güvence sisteminde yapılması düşünülen her güncelleştirme hakkında bilgi verecektir.

Onaylanmış kuruluşun önerilen değişiklikleri değerlendirmeli ve değiştirilen kalite güvence sisteminin Bölüm 3.2. de anılan gerekleri hala karşılayıp karşılamadığı veya tekrar değerlendirmenin gerekip gerekmediği hakkında karar vermelidir. Kuruluş, kararını imalatçıya bildirmelidir. Bildirimde incelemenin sonuçları ile gerekçeli değerlendirme kararı bulunmalıdır.

4. Onaylanmış kuruluşun sorumluluğunda gözetim

4.1. Gözetim işleminin amacı emniyet aksamı imalatçısının onaylanmış kalite güvence sisteminin gereği olan yükümlülüğünü harfiyen yerine getirmesinin sağlanmasıdır.

4.2. Emniyet aksamın imalatçısı onaylanmış kuruluşun muayene amacıyla dizayn, imalat, muayene ve test etme ve depolama yerlerine girebilmesine izin verecek ve kuruluşa özellikle aşağıda belirtilenler olmak üzere gereken her türlü bilgiyi verecektir:

- Kalite güvence sistemi dokümanları;

- Analiz sonuçları, hesaplamalar ve testler gibi kalite güvence sisteminin dizayn ile ilgili bölümünde

  verilen kalite kayıtları;

- Muayene raporları, ve test verileri, kalibrasyon verileri ile bu işle ilgili personelin nitelikleri hakkındaki raporlar gibi kalite güvence sisteminin imalat ile ilgili bölümünde verilen kalite kayıtları.

4.3. Onaylanmış kuruluş emniyet aksamı imalatçısının kalite güvence sistemini muhafaza attiği ve uyguladığından emin olmak amacıyla denetimlerini periyodik olarak sürdürmeli ve emniyet aksamı imalatçısına bir denetim raporu vermelidir. 

4.4. İlaveten, onaylanmış kuruluş, emniyet aksamı imalatçısına ani ziyaretlerde bulunabilir. Bu ziyaretler esnasında onaylanmış kuruluş, gerekirse, kalite güvence sisteminin işlevini doğru olarak yerine getirip getirmediğini kontrol etmek amacıyla testler yapar veya yaptırır. Kuruluş emniyet aksamı imalatçısına ziyaret raporunu ve eğer test yapılmışsa test raporunu vermelidir. 

5. Emniyet aksamı imalatçısı veya yetkili temsilcisi, imal edilen son emniyet aksamının imal tarihinden itibaren 10 yıl süreyle:

-Bölüm 3.1in ikinci paragrafının ikinci bendinde anılan dokümanları,

-Bölüm 3.4. de anılan güncelleştirmeleri,

-Bölüm 3.4 ün son paragrafı ile Bölüm 4.3. ve 4.4. atıfta bulunulan onaylanmış kuruluşdan alınan karar ve raporları  milli otoritelerin tasarrufunda bulundurmalıdır.

Emniyet aksamının imalatçısı veya  yetkili temsilcisinin Topluluk içinde yerleşik olmadığı durumlarda hazırdaki teknik dokümanları elinde tutma yükümlülüğü emniyet aksamını Topluluk piyasasına süren kişide olacaktır.

6. Her onaylanmış kuruluş bir diğer onaylanmış kuruluşa, düzenlenen ve iptal edilen kalite güvence sistem onayları konularında ilgili bilgiyi vermelidir

7. Tam kalite güvencesi prosedürüne ilişkin yazışmalar ve dosyalar, onaylanmış kuruluşun bulunduğu Üye Devletin resmi dillerinden birinde veya bu Üye Devletin kabul ettiği bir dilde düzenlenecektir.

EK X

BİRİM DORULAMASI (Modül G)

1. Birim doğrulaması asansör montajcısının, piyasaya sürülen, ve Bölüm 4. de anılan uygunluk belgesine haiz asansörün Direktifin gereklerini karşıladığını temin ve beyan etmesi prosedürüdür. Asansör montajcısı asansörün kabinine  CE işaretini ilşitirmeli ve AT uygunluk belgesi düzenlemelidir. 

2. Asansör montajcısı birim doğrulaması için kendi seçtiği bir onaylanmış kuruluşa başvuruda bulunacaktır.

Başvuruda:

-Asansör montajcısının adı ve adresi ile asansörün monte edildiği yer,

-Benzer bir başvurunun bir başka onaylanmış kuruluşa yapılmadığının yazılı olarak beyanı;

-Bir teknik dosya bulunacaktır.

3. Teknik dosyanın amacı, asansörün Direktifin gereklerini karşılayabilmesini teminen, dizayn, montaj ve işlemesi bakımından değerlendirilmesidir.

Uygunluk değerlendirilmesinde olduğu gibi, teknik dosyada:

-Asansörün genel olarak tarifi,

- dizayn ve imalat çizim ve şemaları,

-sözkonusu temel gerekler ve bunları karşılamak için benimsenen çözümler, (örn. uyumlaştırılmış standartlar),

-Yapılan veya yaptırılan test ve hesaplamalar,

-Asansörü kullanma talimatının bir nüshası,

-Kullanılan emniyet aksamının  AT Tip-İnceleme belgesinin bir nüshası.

4. Onaylanmış kuruluş teknik dosyayı ve asansörü incelemeli ve asansörün bu Direktifin ilgili hükümlerini karşılamasını temin amacıyla, Direktifin 5. maddesinde anılan ilgili satandartlarda belirtildiği üzere uygun testleri veya muadili testleri yapmalıdır.

Eğer asansör bu Direktifin gereklerini karşılıyorsa, onaylanmış kuruluş, EK III’e göre kendi kimlik numarasını CE işaretinin yanına iliştirecek veya iliştirilmesini sağlayacak ve yapılan testler ile ilgili olarak uygunluk belgesi düzenleyecektir. 

Onaylanmış kuruluş, EK I Bölüm 6.2’de anılan kayıt defterinin ilgili sayfasını dolduracaktır.

Onaylanmış kuruluş, uygunluk belgesi düzenlemeyi reddederse bunun nedenlerini ayrıntıları ile belirtmeli ve uygunluğun nasıl sağlanabileceğini vermelidir. Asansörün  montajcısı doğrulama için tekrar başvururduğunda aynı onaylanmış kuruluşa başvurmalıdır.

5. Uygunluk belgesi, dosya ve birim doğrulama prosedürüne ilişkin yazışmalar, onaylanmış kuruluşun bulunduğu Üye Devletin resmi dilinde veya kabul ettiği dillerden birinde düzenlenecektir.

6. Asansör montajcısı teknik dosya ile birlikte uygunluk belgesinin bir nüshasını asansörün piyasaya sürülmesi tarihinden itibaren 10 yıl süreyle muhafaza edecektir.

EK XI

DÜZENSİZ ARALIKLARLA YAPILAN KONTROLLER ARACILII İLE

TİP UYGUNLUU (Modül C)

1. Tip uygunluğu, emniyet aksamı imalatçısı veya onun Topluluk içinde yerleşik yetkili temsilcisinin emniyet aksamlarının AT tip sertifikasında tarif edilen tip ile uyum içinde olduğunu  ve emniyet aksamının, emniyet aksamlarına uygulanan Direktifin gereklerini karşıladığını ve emniyet aksamlarının doğru olarak  monte edildiği takdirde asansörün Direktifin temel sağlık ve emniyet gereklerini karşıladığını temin etmesi ve beyan etmesi prosedürüdür.

Emniyet aksamı imalatçısı veya onun Topluluk içinde yerleşik yetkili temsilcisi, her emniyet aksamınına CE işaretini iliştirecek ve AT uygunluk beyanı düzenleyecektir.

2. Emniyet aksamı imalatçısı imalat prosedürünün imal edilen emniyet aksamlarının AT tip-inceleme belgesine uyduğu ve onlara uygulanan Direktifin gereklerini karşıladığı güvencesini vereceğini temin için gereken tüm tedbirleri almalıdır.

3. Emniyet aksamı imalatçısı veya yetkili temsilcisi AT uygunluk beyanının bir nüshasını imal edilen son emniyet aksamının imal terihinden itibaren 10 yıl süreyle muhafaza etmelidir.

İmalatçı veya  yetkili temsilcisinin Topluluk içinde bulunmadığı durumlarda teknik dokümanları elinde tutma yükümlülüğü emniyet aksamını Topluluk pazarına süren kişide olacaktır.

4. İmalatçı tarafından seçilen onaylanmış kuruluş, emniyet aksamlarının düzenli olamayan aralıklarla kontrolünü yapmalı veya yaptırmalıdır. İmalatı tamamlanmış emniyet aksamlarından, onaylanmış kuruluş tarafından alınan yeterli miktarda numuneler incelenmeli ve üretimin Direktifin ilgili gereklerini  karşılayıp karşılamadığını kontrol etmek için, 5. Maddede anılan ilgili standartlarda belirtilen uygun testler veya muadili testler yapılmalıdır. Kontrol edilen emniyet aksamlarından birinin veya daha fazlasının uygun olmadığı durumlarda, onaylanmış kuruluş gereken önlemleri almalıdır.

Emniyet aksamının kontrolü esnasında dikkate alınacak noktalar,4. EK.de değinilen emniyet aksamlarının temel özelliklerigözönünde bulundurularak, bu işlemden sorumlu tüm onaylanmış kuruluşlar arasındaki ortak bir anlaşma ile tanımlanacaktır.

Onaylanmış kuruluşun sorumluluğu doğrultusunda, imalatçı imalat prosesi sırasında bu kuruluşun  kimlik numarasını iliştirecektir.

5. Dosya ve Bölüm 4’te anılan düzenli olmayan aralıklarla yapılan kontroller prosedürüne ilişkin yazışmalar onaylanmış kuruluşun bulunduğu Üye Devletin resmi dillerinden birinde veya bu Üye Devletin kabul ettiği dillerden birinde düzenlenecektir.

EK XII

ASANSÖRLER İÇİN ÜRÜN KALİTE GÜVENCESİ (modül E)

1. Ürün Kalite güvencesi, Bölüm 2’deki koşulları  sağlayan asansör montajcısının, monte edilen asansörlerin uygulanan Direktifin gereklerini karşıladığını ve AT Tip-İnceleme belgesinde tanımlanan tipe uygun olduğunu temin etmesi ve beyan etmesi prosedürdür.

Asansör montajcısı CE işaretini her asansöre iliştirmeli ve AT uygunluk beyanını düzenlemelidir. CE işareti, Bölüm 4’de tanımlanan gözetimden sorumlu onaylanmış kuruluşun kimlik numarası ile birlikte kullanılmalıdır.

2. Asansör montajcısı, asansörün son muayenesi için onaylanmış bir kalite güvence sistemini ve Bölüm 3’de tanımlanan tesleri uygulamalı ve Bölüm 4’ de tanımlanan gözetime tabi olmalıdır.

3. Kalite güvence Sistemi

3.1. Asansör montajcısı kendi seçtiği bir onaylanmış kuruluşa ilgili asansörler hakkında, kalite güvence sisteminin değerlendirilmesi üzere başvurmalıdır.

Bu başvuru aşağıdakileri içermelidir:

-asansörlerle ilgili bütün bilgiler,

-kalite güvence sistemi hakkındaki döküman,

-onaylanmış asansörler hakkındaki teknik döküman  ve AT Tip-İnceleme belgesinin bir kopyası. 

3.2. Kalite Güvence Sistemi altında, her asansör incelenmeli ve Direktifin ilgili gereklerine uygunluğun sağlanması için Madde 5’de belirtilen ilgili standartlara uygun testlerin veya eşdeğer testlerin yürütülmesi gerekmektedir.

Asansör montajcısı tarafından kabul edilen bütün unsurlar, gerekler ve hükümler yazılı tedbirler, prosedürler ve talimatlar şeklinde sistematik ve düzenli olarak belgelenmelidir.  Söz konusu kalite güvence sistemi belgesi kalite programları, planları, kullanım kılavuzları ve kalite kayıtlarında ortak bir anlayış sağlanmalıdır.

Belge özellikle aşağıdakilerin yeterli tanımlarını içermelidir:

- kalite amaçları,

- asansör kalitesi ile ilgili kuruluş yapısı, sorumluluk ve yönetim gücü,

- en azından Ek VI 4 (b)’de belirtilen testleride içeren, piyasaya sunulmadan önce yürütülecek olan  inceleme ve testler,

- kalite güvencesinin etkin işleyişini gerçekleştirecek amaçlar,

- Muayene raporları, test verileri ve kalibrasyon verileri ile bu işle ilgili personelin nitelikleri gibi kalite kayıtları.

3.3. Onaylanmış kuruluş, kalite güvence sisteminin Bölüm 3.2’de belirtilen gerekleri sağlayıp sağlamadığını değerlendirmelidir.  İlgili uyumlaştırılmış standardı(1) uygulayan kalite güvence sistemi doğrultusunda bu gereklere uygunluğu kabul edilmelidir. 

Denetleme ekibinde, ilgili asansör teknolojilerinde değerlendirme tecrübesine sahip en azından bir kişi bulunmalıdır. Değerlendirme süreci montaj alanına ve montajcının çalışma merkezine bir ziyaretide içermelidir. 

Karar montajcıya bildirilmelidir. Bildirim, incelemenin sonuçlarını ve gerekçeli değerlendirme kararını içermelidir. 

3.4. Asansör montajcısı, onaylanan kalite güvence sisteminden doğan yükümlülüklerini yerine getirmeli ve bu durumun etkin ve uygun  bir biçimde sürdürüleceğini temin etmelidir. 

Asansör montajcısı, kalite güvence sistemini onaylayan onaylanmış kuruluşa, kalite güvence sisteminde yapılması düşünülen güncelleştirmeler hakkında bilgi vermelidir. 

Onaylanmış kuruluş önerilen güncelleştirmeleri değerlendirmeli ve güncelleştirilmiş kalite güvence sisteminin Bölüm 3.2.’deki gerekleri hala sağlayıp sağlamadığı veya yeni bir değerlendirmenin gerekli olup olmadığı konusunda karar vermelidir. 

Kararını asansör montajcısına bildirmelidir. Bildirim incelemenin sonuçlarını ve gerekçeli değerlendirme kararını içermelidir. 

4. Onaylanmış Kuruluş Sorumluluğunda Gözetim

4.1. Gözetimin amacı, asansör montajcısının, onaylanmış kalite güvence sistemi dışındaki yükümlülüklerinin tam anlamıyla yerine getirip getirmediği konusunda emin olabilmektedir.

4.2. Asansör montajcısı, onaylanmış kuruluşun muayene ve test alanlarına, muayene amacıyla katılmalarına izin vermeli ve bu izin ile birlikte özellikle aşağıda belirtilen hususlar hakkında mevcut tüm bilgileri sağlamalıdır: 

-kalite güvence sistemi dökümanı,

-teknik döküman,

-muayene raporları, test ve kalibrasyon verileri ile bu işle ilgili personelin nitelikleri gibi kalite kayıtları.

(1) Bu uyumlaþtýrýlmýþ standart EN 29003 olacaktýr ve asansörlerin ayýrdedici özelliklerinin dikkate alýnmasýnýn mümkün olduðu durumlarda eklenmelidir.

4.3.
Onaylanmış kuruluş, asansör montajcısının kalite güvence sistemini sürdürmekte olduğunu ve uyguladığını garanti etmek amacıyla periodik denetlemeler yapmalı ve asansör montajcısına bir denetim raporu vermelidir.

4.4. Bunların yanında, onaylanmış kuruluş asansör montaj alanına beklenmedik ziyaretler yapabilir.

Böylesi ziyaretler esnasında  onaylanmış kuruluş, gerektiği takdirde kalite güvence sisteminin ve asansörün uygun işleyişini kontrol için testler yapabilir veya yapılmasını sağlayabilir; asansör montajcısı için bu ziyaret ve eğer test yapılmışsa test raporlarını sağlamalıdır.

5. Asansör montajcısı, son asansörün üretim tarihinden itibaren on yıl süreyle aşağıdaki belgeleri ulusal makamların tasarrufu altında bulundurmalıdır

-Bölüm 3.1, 2. paragraf 3.satır başında belirtilen döküman,

-Bölüm 3.4, 2. paragrafta belirtilen güncelleştirmeler,

-Bölüm 4.3 ve 4.4 ve Bölüm 3.4 son paragrafta belirtilen onaylanmış kuruluşun rapor ve kararları.

6. Her onaylanmış kuruluş, geri çekilen ve yayımlanan kalite güvence sistemi onaylarına ilişkin her türlü bilgiyi diğer onaylanmış kuruluşlara iletmelidir. 

EK XIII 

ASANSÖRLER İÇİN TAM KALİTE GÜVENCESİ (modül H)

1. Tam Kalite güvencesi, Bölüm 2’de belirtilen yükümlülükleri yerine getiren bir asansör montajcısının, asansörlerin, uygulanan Direktifin gereklerini sağladığını temin etmesi ve beyan etmesi prosedürüdür.

Asansör montajcısı CE işaretini her asansöre iliştirmeli ve AT uygunluk beyanı düzenlemelidir. CE işareti, Bölüm 4’de tanımlanan gözetimden sorumlu onaylanmış kuruluşun kimlik numarası ile birlikte kullanılmalıdır.

2. Asansör montajcısı, asansörlerin dizayn, imalat, birleştirme, montaj ve son muayenelerinde onaylanmış kalite güvence sistemini işletmeli ve Bölüm 3’de belirtilen testleri uygulamalı ve Bölüm 4’de belirtilen gözetime tabi olmalıdır.

3. Kalite güvence Sistemi

3.1. Asansör montajcısı, bir onaylanmış kuruluşa kendi kalite güvence sisteminin değerlendirmesine ilişkin başvurmalıdır.

Bu başvuru aşağıdakileri içermelidir:

-asansörlere ilişkin tüm bilgiler, özellikle m ve asansörün işleyişi arasında ilişkinin anlaşılabilir

 olmasına yönelik olan ve uygulanacak olan Direktifin gerekleri ile uygunluk içerisinde olmasını sağlayan bilgiler,

-kalite güvence sistemi hakkında döküman.

3.2. Kalite güvence sistemi, asansörlerin uygulanan Direktifin gereklerine uygunluğunu temin etmelidir.

Asansör montajcısı tarafından benimsenen tüm unsurlar, gerekler ve hükümler, yazılı önlemler, talimatlar ve prosedürler şeklinde sistematik ve düzenli olarak belgelenmelidir. Bu kalite güvence sistemi dökümanları programlar, planlar, el kılavuzları ve kalite raporları gibi prosedürlerin ortak bir anlayışını sağlamalıdır.

Döküman özellikle aşağıdakilerin yeterli tanımlarını içermelidir:

-kalite amaçları ve asansörlerin kalite ve dizaynları hakkında kuruluş yapısı, sorumlulukları ve yönetim gücü,

- uygulanacak standartlarıda içeren teknik dizayn spesifikasyonları ve Direktifin Madde 5’de belirtilen standartların tam olarak uygulanamaması halinde asansörlere uygulanan Direktif gereklerinin karşılandığının sağlaması için kullanılacak araçlar,

-asansörlerin dizaynı esnasında kullanılacak olan dizayn kontrol ve dizayn doğrulama teknikleri prosedürleri ve sistematik hareketler,

- malzemenin, aksamın ve alt parçalarının arzının kabulü halinde yürütülecek olan inceleme ve testler,

- kullanılacak olan ilgili birleştirme, montaj ve kalite kontrol teknikleri, süreçleri ve sistematik hareketler,

-montaj (en azından Ek VI, Bölüm 4(b)’de belirtilen testleri de içeren) öncesinde (montaj koşullarının muayenesi: asansör boşluğu, makina dairesi, vb.) esnasında ve sonrasında yürütülecek test ve incelemeler,

- muayene raporları, test ve kalibrasyon verileri ile bu işle ilgili personelin nitelikleri gibi kalite kayıtları.

- kalite güvence sisteminin etkin işleyişi ve montaj kalitesi ve gerekli m ulaşma faaliyetlerinin izlenmesinin amaçları.

3.3. Dizayn Muayenesi

Dizaynın uyumlaştırılmış standartlara tam olarak uyumlu olmadığı durumlarda onaylanmış kuruluş, dizaynın Direktifin hükümlerine uyup uymadığını incelemeli ve eğer uyuyorsa montajcı için onaylanmış dizaynın ayırdedilmesi için gerekli detayları içeren ve sertifikanın geçerlik sınırlarını belirten bir ‘AT dizayn inceleme sertifikası’ çıkarmalıdır.

3.4. Kalite güvence Sisteminin Değerlendirilmesi

Onaylanmış kuruluş, kalite güvence sisteminin Bölüm 3.2’de belirtilen gerekleri sağlayıp sağlamadığını değerlendirmelidir.  İlgili uyumlaştırılmış standardı(1) uygulayan kalite güvence sistemi doğrultusunda bu gereklere uygunluğu kabul edilmelidir.

Denetleme ekibinde, ilgili asansör teknolojilerinde değerlendirme tecrübesine sahip en azından bir kişi bulunmalıdır. Değerlendirme süreci montaj alanına ve montajcının çalışma merkezine bir ziyaretide içermelidir.

Karar montajcıya bildirilmelidir. Bildirim, incelemenin sonuçlarını ve gerekçeli değerlendirme kararını içermelidir.

3.4. Asansör montajcısı, onaylanan kalite güvence sisteminden doğan yükümlülüklerini yerine getirmeli ve bu durumun etkin ve uygun  bir biçimde sürdürüleceğini temin etmelidir.

Asansör montajcısı, kalite güvence sistemini onaylayan onaylanmış kuruluşa, kalite güvence sisteminde yapılması düşünülen güncelleştirmeler hakkında bilgi vermelidir.

Onaylanmış kuruluş önerilen güncelleştirmeleri değerlendirmeli ve güncelleştirilmiş kalite güvence sisteminin Bölüm 3.2.’deki gerekleri hala sağlayıp sağlamadığı veya yeni bir değerlendirmenin gerekli olup olmadığı konusunda karar vermelidir.

Kararını asansör montajcısına bildirmelidir. Bildirim incelemenin sonuçlarını ve gerekçeli değerlendirme kararını içermelidir.

(1)
Bu uyumlaþtýrýlmýþ standart EN 29001 olacaktýr ve asansörlerin ayýrdedici özelliklerinin dikkate alýnmasýnýn mümkün olduðu durumlarda eklenmelidir.

4. Onaylanmış Kuruluş Sorumluluğunda Gözetim

4.1. Gözetimin amacı, asansör montajcısının, onaylanmış kalite güvence sisteminden kaynaklanan yükümlülüklerinin tam anlamıyla yerine getirip getirmediği konusunda emin olabilmektedir.

4.2. Asansör montajcısı, onaylanmış kuruluşun muayene amacıyla dizayn, imalat, birleştirme, montaj, muayene ve test ve depolama alanlarına girmesine izin vermeli ve bunu özellikle aşağıdakileri içeren, tüm mevcut bilgi ile sağlamalıdır: 

- kalite güvence sistemi dökümanları,

- analiz, hesaplama, test sonuçları gibi kalite güvence sisteminin dizayn aşamasında hazırlanan kalite kayıtları,

-muayene raporları ve test verileri, kalibrasyon verileri, ilgili personelin niteliklerine ilişkin raporlar, gibi montaj ve stokların kabulü ile ilgili kalite güvence sistemi bölümü için hazırlanan kalite kayıtları.

4.3. Onaylanmış kuruluş, asansör montajcısının kalite güvence sistemini bulundurduğunu ve uyguladığını temin etmek amacıyla periodik denetlemeler yapmalı ve asansör montajcısı için bir denetim raporu hazırlamalıdır.

4.4. Ayrıca, onaylanmış kuruluş asansörün birleştirme alanına veya asaonsör montajcısının binasına beklenmedik ziyaretler gerçekleştirebilir. Bu ziyaretler sırasında onaylanmış kuruluş, gerekirse kalite güvence sisteminin ve asansörün uygun işleyişini kontrol için testler yapabilir veya yapılmasını isteyebilir; asansör montajcısına ziyaret raporunu ve eğer test yapılmışsa test raporlarını vermelidir.

5. Asansör montajcısı, asansörün piyasaya sunulduğu tarihten itibaren on yıl süreyle aşağıdaki belgeleri ulusal makamların tasarrufu altında tutmalıdır:

- Bölüm 3.1, 2. paragraf 2.satır başında belirtilen döküman,

- Bölüm 3.5, 2.paragrafta belirtilen güncelleştirmeler,

- Bölüm 4.3 ve 4.4, ve Bölüm 3.5 son paragrafında belirtilen onaylanmış kuruluş rapor ve  kayıtları. 

Montajcının Topluluk içinde yerleşik olmadığı durumlarda bu yükümlülük onaylanmış kuruluşa kalır.

6. Her onaylanmış kuruluş, geri çekilen ve yayımlanan kalite güvence sistemi onaylarına ilişkin her türlü bilgiyi diğer onaylanmış kuruluşlara iletmelidir.

7. Tam Kalite güvencesi prosedürlerine ilişkin dosya ve yazışmalar, onaylanmış kuruluşun bulunduğu Üye Devletin resmi dillerinden birinde veya bu Üye Devletin kabul ettiği bir dilde düzenlenmelidir.

EK XIV

İMALAT KALİTE GÜVENCESİ (modül D)

1. İmalat Kalite güvencesi, Bölüm 2’deki yükümlülükleri yerine getiren asansör montajcısının, asansörlere uygulanan Direktifin koşullarını sağlamakta olduğunu temin etmesi ve beyan etmesi prosedürüdür.

Asansör montajcısı CE işaretini her asansöre iliştirmeli ve yazılı birer uygunluk bildirimi hazırlamalıdır.  CE işareti, Bölüm 4’de belirtilen gözetimden sorumlu onaylanmış kuruluşun kimlik numarası ile birlikte kullanılmalıdır.

2. Asansör montajcısı, asansörün imalat, montaj, son muayenesi için onaylanmış kalite güvence sistemini işletmeli ve Bölüm 3’de tanımlanan testleri uygulamalıdır ve Bölüm 4’de belirtilen gözetime tabi olamlıdır. 

3. Kalite Güvence Sistemi

3.1. Asansör montajcısı, bir onaylanmış kuruluşa kendi kalite güvence sisteminin değerlendirilmesi üzere başvurmalıdır.

Bu başvuru aşağıdakileri içermelidir:

- asansörlere ilişkin tüm bilgiler,

- kalite güvence sistemine ilişkin döküman,

- onaylanmış tipin teknik dökümanı ve AT Tip-İnceleme sertifikasının bir kopyası.

3.2. Kalite güvence sistemi, asansörlerin, uygulanan Direktifin gerekleri ile uygunluğunu temin etmelidir.

Asansör montajcısı tarafından kabul edilen bütün unsurlar, gerekler ve hükümler yazılı politikalar, prosedürler ve talimatlar şeklinde sistematik ve düzenli olarak belgelenmelidir. Kalite güvence sistemi dökümanı kalite programlarının, planlarının, el kılavuzlarının ve kalite kayıtlarının tutarlı yorumlarına izin vermelidir.

Döküman, özellikle aşağıdakilerin yeterli tanımlarını içermelidir:

-kalite amaçları ve asansörlerin kalitesine bağlı olarak kuruluş yapısı, sorumluluklar ve yönetim gücü,

-kullanılacak olan imalat, kalite kontrol ve kalite güvence teknikleri, süreçleri ve sistematik hareketler,

-montaj öncesinde, sonrasında ve esnasında yürütülecek olan test ve incelemeler(1) ,

-muayene raporları ve test verileri, kalibrasyon verileri, ilgili personelin niteliklerine  ilişkin raporlar gibi kalite kayıtları,

-gerekli asansör kalitesinin sağlanmasının izlenmesinin amaçları ve kalite güvence sisteminin etkin  işleyişi.

3.3. Onaylanmış kuruluş, kalite güvence sisteminin Bölüm 3.2.’deki gerekleri sağlayıp sağlamadığını belirleyebilmek amacıyla değerlendirmelidir. İlgili uyumlaştırılmış standardı(2) uygulayan kalite güvence sisteminin söz konusu gerekleri karşıladığı kabul edilmelidir.

Denetleme ekibinde, ilgili asansör teknolojilerinde değerlendirme tecrübesine sahip en az bir kişi bulunmalıdır. Değerlendirme prosedürü montajcının binasına bir ziyaretide içermelidir.

Karar montajcıya bildirilmelidir. Bildirim incelemenin sonuçlarını ve gerekçeli değerlendirme kararını içermelidir.

3.4. Asansör montajcısı, onaylanan kalite güvence sisteminden doğan yükümlülüklerini yerine getirmeli ve bu durumun etkin ve uygun  bir biçimde sürdürüleceğini temin etmelidir.

Asansör montajcısı, kalite güvence sistemini onaylayan onaylanmış kuruluşa, kalite güvence sisteminde yapılması düşünülen güncelleştirmeleri bildirmelidir.

Onaylanmış kuruluş öngörülen güncelleştirmeleri değerlendirmeli ve güncelleştirilmiş kalite güvence sisteminin Bölüm 3.2.’deki gerekleri hala sağlayıp sağlamadığı veya yeni bir değerlendirmenin gerekli olup olmadığı konusunda karar vermelidir.

Kararını asansör montajcısına bildirmelidir. Bildirim incelemenin sonuçlarını ve gerekçeli değerlendirme kararını içermelidir.

(1)
Bu testler en azýndan EK VI, Bölüm 4(b)’de belirtilen testleri içermelidir.
(2)
Bu uyumlaþtýrýlmýþ standart EN 29002 olacaktýr ve asansörlerin ayýrdedici özelliklerinin dikkate   alýnmasýnýn mümkün olduðu durumlarda eklenmelidir.

4.
Onaylanmış Kuruluş Sorumluluğunda Gözetim

4.1. Gözetimin amacı, asansör montajcısının, onaylanmış kalite güvence sisteminden kaynaklanan yükümlülüklerinin tam anlamıyla yerine getirip getirmediği konusunda emin olabilmektedir.

4.2. Asansör montajcısı, onaylanmış kuruluşun muayene amacıyla imalat, muayene, birleştirme, montaj, test ve depolama bölgelerine girmesine izin vermeli ve özellikle aşağıdakileri içeren konular hakkında  mevcut tüm bilgileri sağlamalıdır:

- kalite güvence sistemi dökümanı,

- muayene raporları ve test verileri, kalibrasyon verileri, ilgili personelin niteliklerine ilişkin raporlar gibi kalite kayıtları.

4.3. Onaylanmış kuruluş, montajcının kalite güvence sistemini sürdürmekte olduğunu ve uyguladığından emin olabilmek amacıyla periodik denetimler yapmalı ve montajcıya bir denetim raporunu vermelidir.

4.4. Ek olarak onaylanmış kuruluş montajcıya beklenmedik ziyaretler gerçekleştirebilir.

Böylesi ziyaretler esnasında  onaylanmış kuruluş, gerektiği takdirde,kalite güvence sisteminin uygun işleyip işlemediğini doğrulamak amacıyla   testler yapabilir veya yapılmasını isteyebilir. Onaylanmış kuruluş montajcıya bir  ziyaret raporu ve eğer test yapılmışsa test raporlarını vermelidir.

5. Asansör montajcısı, asansörün son üretim tarihinden itibaren 10 yıl süreyle aşağıdaki belgeleri ulusal makamların tasarrufu altında tutmalıdır:

- Bölüm 3.1, 2.satır başında belirtilen döküman,

- Bölüm 3.4, 2.paragrafta belirtilen güncelleştirmeler,

- Bölüm 4.3 ve 4.4, ve Bölüm 3.4 son paragrafında belirtilen onaylanmış kuruluş rapor ve kayıtları.

6. Her onaylanmış kuruluş, geri çekilen ve yayımlanan kalite güvence sistemi onaylarına ilişkin her türlü bilgiyi diğer onaylanmış kuruluşlara iletmelidir.

7. Ürün kalite güvencesi prosedürlerine ilişkin belge ve yazışmalar, onaylanmış kuruluşun kurulu olduğu Üye Devletin resmi dilinde veya bu Üye Devletin kabul ettiği bir başka dilde düzenlenmelidir.

 
Advertisement

Site İçi Arama

Sponsor

Destekleyenler

Web Tasarım
Partner

Rss Kaynakları

web tasarım
DigiPara Liftdesigner We use DigiPara Liftdesigner for elevator drawings